Life: Support
News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Livet: Support
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

The greenhouse effect, no, it's me - Växthuseffekten, nej, det är jag

2006-12-20
Change in climate compared to solar spot activity.
Klimatet jämfört med solfläcksaktiviteten.

Friis-Christensen, E. and K. Lassen; Length of the solar cycle: An indicator of solar activity closely associated with climate, Science, 254, 698-700, 1991.

Is the tear in my eye due to concern over that the winter weather over here is more gentle today than it has been in hundreds of years?
No, it comes from the wind in my face when I, frisky spirited, run along the snow free paths through the forests of the Southern Mountain.

In 1991 a few scientists pointed out the connection between climate changes on the northern hemisphere and the activities of the Sun; solar spots, solar storms and such. The graph above shows solar spot activity compared to Earth's climate.

Something which should cause at least some doubt regarding all this talk about the greenhouse effect and similar hypotheses, particularly since humanity's exhaust of so called greenhouse gases probably is less than a hundredth of the natural discharge of such.
Of course we should make cleaner cars and industries and go for renewable energy sources, only an idiot would claim that it's not unhealthy to be in, for instance, a big city in these days - all you need is to take a look at that black muck left in the handkerchief when blowing your nose after a weekend in London to realize that. But it's a grand leap from that to claims that humanity solely is responsible for the climate of today.

Critics of the greenhouse hypothesis aren't out on an easy quest. Too many people get a safe income from the greenhouse effect not to make it worthwhile to fight hard for. The most common argument that the critics face is "but how can the 'whole' scientific establishment have gotten this wrong?". The answer is manifold yet simple:

 • Because they have before, over and over again - "God says that blah blah...", "Earth is flat and the centre of the Universe", "radioactivity is not that bad", "contraceptive pills do not screw up women and their sexuality" etc. etc.
 • As mentioned before; the hypothesis puts food on the table for a lot of people and erroneous hypotheses will always be considered as true as long as some people earn from them.
 • The greenhouse hypothesis also works well for cranky man-haters among the environmentalists, who just love to embellish their surroundings with statements such as "...of course the Universe would be better off without humanity". (A better assumption would be that humanity would already be out having fun in the Universe if there would have been less of that kind of people.)

The misanthropes among the environmentalists would be happy to blame also the solar activity on humanity if they could. Of course the increased solar activity is caused by western civilization capitalist pigs sunbathing on the beaches of exploited third world countries. They lie there sucking up solar radiation without a thought on recycling and renewability. The graph above can also be used to show just that; the black line shows the citizens of the western civilization's increased sun bathing compared to solar activity.

I have a new hypothesis regarding the weather change, and that hypothesis is just as believable as many of the established theories. The weather gets warmer because I want it to. It's my life-long longing for a more comfortable environment that heightens the temperature. If Magnus can't get to the warmth then the warmth has to get to Magnus.
The winters were cold as hell in the early seventies when I was born. If you cut down a tree where I grew up and check its annual rings from the time of my birth you'll see that they are so thin that it's hard to distinguish them from each other, then the older I get the wider the rings - the climate has in other words become increasingly gentler since I was born.

So, the win-win solution for this is to give me some of the money which is now channelled to the snake oil scientists so that I can move down to the Mediterranean or some similar nice place and you will soon see that it will become much colder again here in Scandinavia.

Beror tåren i mitt öga på oro över att vintervädret här är mildare just nu än det varit i hundratals år?
Nej, den kommer sig av fartvinden när jag ystert springer längs snöfria stigar genom Södra Bergets skogar.

1991 visade några forskare på sambandet mellan klimatförändringar på norra halvklotet och solens aktivitet; solfläckar, solstormar o.dyl. Grafen ovan visar solfläcksperioder jämförda med klimatet på Jorden.

Vilket borde göra de flesta lite tveksamma till snacket om växthuseffekten och dylika teorier, i synnerhet när mänsklighetens utsläpp av s.k. växthusgaser antagligen är mindre än en hundradel av det totala, naturliga utsläppet av dylika.
Visst ska man göra renare bilar och fabriker och satsa på återvinningsbar energi, bara en idiot skulle påstå att det inte är hälsovådligt att vistas i t.ex. en storstad i nuläget - det är bara att titta på den där svarta kleten i näsduken när du snyter dig efter en helg i London för att inse det. Men, det är ett stort steg från det till att påstå att mänskligheten allena ligger bakom dagens klimat.

Motståndare till hypotesen om växthuseffekten har det inte lätt. Alltför många får en trygg inkomst från växthuseffekten för att den inte ska vara värd att kriga hårt för. Ett vanligt argument mot de som kritiserar växthuseffekten är "men hur kan 'hela' forskningsetablissemanget ha fel om det här?". Svaret är mångfaldigt men enkelt:

 • Därför att de haft det förut, om och om igen - "Gud säger att blah blah...", "Jorden är platt och universums centrum", "radioaktvitet är inte alls så farligt", "p-piller är inte alls illa för kvinnor och deras sexualitet" etc. etc.
 • Som nämnts tidigare; hypotesen ger mat på bordet för väldigt många människor och alla felaktiga hypoteser ses som sanna av vissa så länge de tjänar på dem.
 • Hypotesen om växthuseffekten faller i god jord hos griniga människohatare inom miljörörelsen, vilka mer än gärna förgyller sin omgivning med repliker typ "självklart skulle universum må bättre utan mänskligheten". (Ett bättre antagande är väl att mänskligheten antagligen redan skulle vara ute och ha kul i universum om det funnits mindre av den sortens typer.)

Misantroperna bland miljövännerna skulle nog gärna också skylla solaktiviteten på mänskligheten om de kunde. Givetvis beror den ökande aktiviteten med solfäckar och sådant på att kapitalistsvinen till västerlänningar i allt högre grad ligger och solar sig på den tredje världens exploaterade stränder. Suger i sig solstrålningen utan en tanke på återvinning och förnybarhet. Grafen ovan kan också användas till att visa det; den svarta linjen visar västerlänningarnas ökande solbadande ställd mot solaktiviteten.

Jag har en ny hypotes om väderförändringarna, och den hypotesen är lika trolig som många av de etablerade teorierna. Värdret blir varmare därför att jag vill att det ska bli det. Det är mina livslånga önskningar om att bo i ett behagligare klimat som orsakar värmehöjningen. Kan inte Magnus komma till värmen får värmen komma till Magnus.
Det var svinkalla vintrar i början av sjuttiotalet när jag föddes, ibland frös man så det knastrade under skinnet, fäller man ett träd i mina hemtrakter är årsringarna från den tiden så tunna att de knappt kan urskiljas, och ju äldre jag blir desto bredare blir också årsringarna - klimatet blir m.a.o. varmare och varmare sedan min födelse.

Så lösningen alla tjänar på är att ge mig lite av de stålar som nu går till humbug-forskarna så att jag kan flytta ner till Medelhavet eller något liknande trevligt ställe - då ska ni se att det blir mycket kallare här i Norden igen.Commment / Kommentera

Your Name / Ditt Namn:

Your E-mail:

Your Site:

Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Comments / Kommentarer:

 

Posted by: Filip Björner 2006-12-30

 

Posted by: Katja 2007-04-22

 

Posted by: Max Magnus 2007-04-23

Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Video: Our cat is an agent from the future - Film: Vår katt är en agent från framtiden"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Video: Are you chasing McGuffin?
 • Which tail belongs to which animal?
 • Burn out of your grave
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up