Video: Our cat is an agent from the future - Film: Vår katt är en agent från framtiden

News
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
Nytt
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakta
Sök

Main page
List of all posts
2006-12-22
The cat with a blue ball device under the sofa.
Katten med blå-bollgrej under soffan.

I've suspected for quite some time that there's something weird with our cat Vera. She has acted rather odd on several occasions and given examples of an intelligence one does not expect to find among cats. You might remember this previous post, and perhaps also this one.

Jag har länge misstänkt att det är något märkligt med vår katt Vera. Hon har vid flera tillfällen uppfört sig udda och visat upp en intelligens man inte förväntar sig hos katter. Ni minns kanske det här tidigare inlägget, och måhända även det här.

So, finally, after having bribed the cat enough (with amongst other stuff that sweater) we finally succeeded in making the cat show us its true colours.

What surfaced was that our cat actually is one of many agents from the future, sent here to spy on "historical persons" as the cat herself put it.

Så till slut, efter att ha mutat den tillräckligt (med bl.a. den där tröjan) lyckades vi få katten att bekänna färg.

Det visade sig att vår katt egentligen är en av många agenter från framtiden, hitskickade för att spionera på "historiska personer", som katten själv uttrycker det.

One of the reasons why the cat has come forward with this, beside our bribes, is that she has realized that no one will come for her when the mission is accomplished, instead her superiors have planned to let time have its way and in the future track down and dig up the by that time long since dead cat, in which a nearly indestructible recording device is hidden. The cat has in other words not much to loose by spilling the beans on this and cause some havoc for its future makers.

Click on the small image in order to see and hear for yourselves the confessions of the future cat. The cat speaks Swedish of course, but the film is subtitled.

En av orsakerna till att katten gett sig till känna, förutom våra mutor, är att hon insett att ingen kommer för att hämta henne när uppdraget är slutfört, utan i stället har hennes uppdragsgivare planerat att låta tiden ha sin gång för att i framtiden spåra och gräva upp kattens då för länge sedan döda kropp, i vilken en nästan oförstörbar inspelningsapparat finns inopererad. Katten har m.a.o. inte mycket att förlora på att ge sig till känna och ställa till kaos för sina framtida skapare.

Klicka på den lilla bilden för att med egna ögon se och höra framtidskattens bekännelse.Your Name / Ditt Namn:
Your E-mail:
Your Site:
Your comment / Kommentar:

( characters remaining)

Note: Only name and comment are obligatory fields. Your E-mail will be invisible to spambots and links posted get the nofollow attribute, which make search engines ignore them.
Thus no use spamming see.

OBS: Endast namn and kommentar är obligatoriska uppgifter. Din e-mail syns inte för spammare och länkar som postas ignoreras av sökmotorerna.

Posted by: Pat O'Hooligan 2006-12-24

Hey, man You need to look for a professional help. Cats are not spies. They are just animals. Dogs are more intelligent and might just come from another dimension. Yo creo que soy borracho, ahora voy a navigar a otro sendero... Vittu... Cheerio, Pat Adios Vino y mis paranchas

 

Posted by: you're cats 2007-01-05

a medium

 

Posted by: sarala 2007-02-25

Funny post. Your cat and mine look a lot alike. Except that we refer to mine as the "miracle cat"--the only living cat with no brain.

 

Posted by: Mark and Lori 2010-01-08

I've always told my grand-daughter that when she goes to sleep, her tail comes out. That's why she doesn't see it because she's asleep. Her mom says, "well Julia, whatever your grandpa says is true..." I have sent this website to her. She is turning thirteen tomorrow. Thank you so much for sharing your story and art with us! It is fantastic!

 
Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Inland Christmas - Jul inåt landet"
   
Contact
Up