Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2010-03-19
Angels on Line - Änglar på rad
The painting Angels on Line.

Five angels sit on a golden quay. Fish swim in the water (click on the image and then on the magnifying glass to have a closer look).

Fem änglar sitter på en kaj av guld. I vattnet simmar fiskar (klicka på bilden och sedan på förstoringsglaset för att titta närmare).
2010-02-23
The Softer the Skin the Mightier the Beast  - Ju mjukare skinn desto mäktigare best

Even if I seem to be rather productive there are sometimes years of preparations and planning behind each painting, the fact that I finish about 20-30 paintings and just as many sculptures each year is because I have about that many projects "in the pipe" at the same time.

I saw this painting before me last spring and made the sketch you can see inset in the photo below. Last summer, after a low-intense search a suitable ship was found in the shape of a vintage plastic model kit of the Nippon Maru in a flea market.

Building Nippon Maru - Bygger Nippon Maru

This autumn I sculpted the beast; and what was supposed to be just a three-dimensional sketch became a piece of art of its own.

One of the ideas I abandoned was to write the title of the painting on a painted banner below the dragon, for a short while I thought this suitable due to that the painting shares some similarities with a pub sign. But I rejected this since it would disturb the impression of something really being there instead of just being painted. During the completion of the painting I realized that it was necessary to bind the dragon with a magic knot in order to keep it in the painting. Do not open until D-day!

It's by the way -30 ºC (-22 ºF) outside my studio when I write this. I should have been far, far down south checking the possibilities for establishing a southern base by now, but the usual curse went off - as custom is - and I got stuck for yet another while. I was on the verge to leave though, and had I done so I would have ended up in the middle of a natural disaster. But I think I'd preferred the southern one though, if I had got the option to choose.

Även om jag förefaller tämligen produktiv ligger det ibland år av arbete och förberedelser bakom varje målning, faktumet att jag får klar runt 20-30 målningar och lika många skulpturer varje år beror på att jag arbetar med ungefär just så många projekt samtidigt.

Jag såg den här tavlan framför mig förra våren och skissade ner den (ni ser skissen infälld i fotot till vänster). Efter ett lågintensivt letande hittades ett lämpligt skepp i form av byggsatsen till skeppet Nippon Maru på en loppmarknad i Svartvik i somras. I höstas skulpterade jag besten i förgrunden; den tredimensionella skissen blev ett fristående konstverk i sig självt.

En av idéerna jag förkastade under skapelseprocessen var att skriva titeln på en målad banderoll under draken, ett ögonblick tyckte jag detta kunde passa då målningen i utförandet påminde en del om en pubskylt. Men jag förkastade detta då det skulle störa intrycket av att något verkligen är där och inte bara är målat. När tavlan började bli klar upptäckte jag att det var nödvändigt att binda draken med den där magiska knuten för att hålla den kvar i målningen. Får ej öppnas innan domedagen!

The Softer the Skin the Mightier the Beast  - Ju mjukare skinn desto mäktigare best

Det är f.ö. -30 ute när jag skriver det här. Jag skulle egentligen ha kollat läget för att etablera en bas lååångt söderut vid det här laget men den sedvanliga förbannelsen slog som vanligt in och jag blev kvar ett tag till. Det var dock nära att jag kom iväg för ett tag sedan, och hade jag gjort det hade jag hamnat mitt i en naturkatastrof. Men jag hade nog föredragit den södra ändå om jag fått välja.
2010-02-15
Y-salong 2010 vernissage party - Y-salong 2010 vernissagefest

On Saturday it was the grand opening party for Y-Salong 2010, a Swedish art triennial.

I lördags var det vernissage för Y-Salong 2010, Västernorrlands egen konsttriennal, i år på Länsmuseet i Härnösand. Här är det vernissageparty.

Recension i Allehanda.
Recension i ST.
Recension i Volym.

Min skulptur är omnämnd och med på foto i samtliga artiklar. Angående recensionen i Volym; "Tank-man" hade förutom kassarna faktiskt en slik väska: Film!

During the party a secret room was discovered behind Robert Eriksson's paintings. Then it all became a bit wild and crazy.

Under festen upptäcktes ett hemligt rum bakom Robert Erikssons målningar. Då blev det lite wild and crazy.

Y-salong 2010: Tiananmen-monumentet.

...and there's my Tiananmen-monument. There was somewhat too much emphasis on white walls, but I suspect that one of the intentions of the jury was that nothing should be repeated; each object in the exhibition stands pretty much alone in its technique and arrangement. Despite this the exhibition can't be blamed to go off into too many directions.

...och där står mitt Tiananmen-monument. Lite väl mycket vita väggar i utställningen, men jag misstänker att en av juryns tankar med urvalet var att inget skulle upprepas; varje tingest i utställningen är tämligen ensam om sin teknik och upplägg. Trots det upplevs det hela inte som spretigt.

2010-01-15
Business as usual.
2009-12-29
The Artist Legend to Become Hunts a Screaming Dinosaur  - Den blivande legendariske konstnären jagar en skrikande dinosaurie

This is as self portrait where I'm hunting a rabbit-like, probably poisonous, screaming dinosaur. This is the last painting I'll finish this year, and it will set the tone for what's to come. Note the paintings surfboard / palette shape, that's a significant pointer.

You know, the other day a Swedish curator fell dead to the ground just by hearing me mention the title of this painting; it was like throwing salt on a bad spirit.
Why not try it yourself next time you visit a Swedish art museum!

Detta är ett självporträtt där jag jagar en kaninliknande, antagligen giftig, skrikande dinosaurie. Detta blir den sista målningen jag färdigställer i år och får sätta tonen för vad som komma skall. Notera målningens surfbräde- / palettform, den är en betydelsefull markör.

Vet du förresten att, häromdagen dog en curator bara av att råka höra mig nämna titeln på den här tavlan; det var som att kasta salt på en ond ande.
Pröva själv nästa gång du går på konstmuseum vettja!

 


2009-12-22
Refused
Women on Line
Women on Line

I submitted the two works above to the Y-salong 2010, a juried biennial exhibition for artists in some way connected to northern Sweden. My selection was calculated, a bit like a test, and of course it fell out just the way I anticipated: The sculpture was accepted but the painting was refused. The sculpture isn't bad, but the painting outshines it totally, the painting is also even more on line with the exhibit's theme resonance - and that's why the painting was refused.

The message is clear, whatever this jury is consciously aware of it or not: "You can be with us a tad if you lower yourself some, if you stay away from being dashing."
I seriously consider to refuse participating in this exhibition. What do you think is the right thing to do?

This is yet another indication that I'm required to in some way lobotomize myself in order to gain acceptance as an artist from the Swedish cultural nobility, and that's no option, even if many artists do make that choice in one way or another. Sooner or later I'm out of here, preferable sooner, and now I finally happen to be on the verge of getting my boots lose from this swamp; I've sold my car, the loans are paid and not much are anchoring me here any longer.
What I need is some more money, so I want to urge you out there who plan to buy art from me to do so as soon as possible, for the good cause to shorten this waste of my life.

The Tinananmen Monument
The Tinananmen Monument

Jag lämnade in ovanstående två verk till Y-salong 2010, mitt urval var uträknat, lite som ett test, och givetvis föll det ut som jag antagit: Skulpturen blev antagen men inte målningen. Skulpturen är inte dålig, men målningen är den totalt överlägsen, målningen är till och med mer i linje med utställningens tema resonans - och just därför refuserades målningen. (Jag tror inte den här slappkuksfitthårsdyrkarjävla genusreligionen som genomsyrar kulturlivet ligger bakom beslutet; att det skulle vara "sexistiskt" med flickor i baddräkt - för hade den falierat på det dogmat hade jag blivit totalt utsparkad.)

Meddelandet är tydligt, vare sig denna jury är medveten om det eller inte: "Du får vara med oss litegrann om du gör dig lite sämre, om du inte briljerar".
Jag funderar helt allvarligt på vägra vara med på utställningen. Vad tycker du är rätt att göra?

Vidare är detta ytterligare ett av många indicium på att jag på något sätt måste lobotomera mig för att få acceptans av kulturadeln som konstnär i Sverige, och det är ju inget alternativ, även om många på det ena eller andra sättet väljer det. Förr eller senare drar jag härifrån, ju förr desto bättre, och nu råkar jag vara på jäsken att äntligen få lös stövlarna ur det här träsket; bilen är såld, lånen är betalda och det är inte mycket som ankrar mig här längre.
Det fattas bara lite pengar, så jag vill uppmana er som går och funderar på att köpa konst av mig att göra det snarast, för att förkorta detta slöseri av min livstid.
 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up