Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2007-08-19
The new brochure.
Ny broschyr!
Success on the Internet most often mean nothing in real life, so it's not enough to comfortably do all marketing online. Thus I put together a real paper eight page brochure, an exclusive brag list meant as an eye opener for gallery owners, curators and art dealers.
Instead of traditionally line up the art pieces I made a more spatial design, the tactic leans more towards intermittent reinforcement than pure merchandise description. - that's the way to get 'em!

Framgång på Internet betyder i regel ingenting i verkliga livet, så det räcker inte med att bekvämt marknadsföra sina grejer enbart via hemsidan. Så, jag drog ur tummen och fixade ihop en ny 8-sidig broschyr på riktigt papper, en exklusiv skrytlista företrädesvis ämnad som ögonöppnare för gallerister, curatorer och konsthandlare.
I stället för att traditionellt rada upp konstverk satsade jag på ett mer rumsligt upplägg, taktiken är mer dragen åt intermittent förstärkning än ren varudeklaration - det är så de ska tas!

Så, gallerister och curatorer som ännu inte är med på min postlista men brinner av längtan att vara det, hör av er så skickar jag ett ex.2007-08-12
Strange horse.
Strange horse.2007-07-06
Mylingen på Norra Berget.

A myling (also know as utbyrd, utbörding or tiyanak) is the ghost of a child that has been left out in the forest to die. They often scream, because they're not baptized and want a name. A myling will follow you when you walk in the forest, jumps up on your back, and will become heavier and heavier until you have no strength left. If you hear a myling scream you should give it a name, then it will find peace and disappear. You should give it a name which suits both girls and boys since it could be either. It will also work to find the dead child's corpse and bury it on hallowed ground.

The word "myling" has the same linguistic roots as "murdered".

Metaphorically speaking I think the myling fits well to describe certain elements within the artistic sphere. Artists who aren't members of the pack haunts and makes a riot, and become a heavier and heavier burden upon the backs of the establishment, until they gain respect, "gets a name" and do not need to wander about and scrape together their meagre earnings "out in the forest".

More on my sculpture The Myling here.

En myling (kallas även utbyrd, utbörding eller tiyanak) är spöket av ett oönskat barn som lämnats i skogen för att dö. Ofta skriker de, eftersom de är odöpta och vill ha ett namn. En myling följer efter dig då du går i skogen, hoppar upp på din rygg, och blir sedan tyngre och tyngre tills du inte orkar gå längre. Om du hör en myling skrika ska du ge den ett namn, då finner den frid och försvinner. Du bör ge den ett namn som passar både pojkar och flickor eftersom den kan vara vilketsom. Det fungerar även att hitta barnliket och begrava det i vigd jord.

Ordet "myling" har samma språkliga rötter som ordet "mördad".

Rent metaforiskt anser jag att mylingen passar bra för att beskriva vissa skeenden inom kulturvärlden. Kulturarbetare som inte är med i "gänget" spökar och lever om, blir en tyngre och tyngre börda på "etablissemangets" ryggar tills de vinner respekt; "får ett namn" och slipper irra omkring och skrapa ihop sin magra brödföda "ute i skogen".

Vill du ha en egen myling i din trädgård? (Vem vill inte det?)

Den här mylingen har jag gjutit i ett högkvalitativt cementliknande material och den är målad med hållbara akrylfärger. Den går bra att ha utomhus, då håller färgerna i runt 20-30 år. Bruket håller betydligt längre. Skulpturen har ett fäste för ett vajerlås.

Jag har satt ett lågt pris på mylingen för att på så sätt få lite spridning för min konst utanför standardkretsarna. Min förhoppning är att den blir ett något klassigare alternativ till en trädgårdstomte.

Mer om Mylingen här.2007-07-06

I was about to move a so called "street talker" outside the exhibition in Röklandsgården with the result that I cut my toe slightly so that blood dripped. Next day when I arrive this purple red flower grows where I've spilled my blood. Someone of my friends is joking - who's done it is still a mystery - but it's a well done stunt; it's not possible to tell that the flower is planted.

Skulle flytta en s.k. gatupratare utanför utställningen i Röklandsgården och det ville sig inte bättre än att jag slog upp ett litet sår i stortån så att blodet droppade. Nästa dag när jag kommer dit växer den här purpurröda prästkragen där jag blodat ner. Någon av mina vänner behagar skämta - vem som gjort det är fortfarande ett mysterium - men det är skickligt gjort; det går inte att se att blomman är planterad.

2007-07-03
Röklandsgården.

I lördags var det vernissage för utställningen i Röklandsgården på Norra Berget. Meditativt lugn i kontrast till allt stök med att få klar gjutformen till min skulptur Mylingen - det enda konstverk jag bidrar med till denna utställningen. Den räckte dock till för att bli förstasidesstoff i ST.

Läs tidningsartikeln här.

This saturday the exhibition in Röklandsgården at Norra Berget (The Northern Mountain) were opened. I participate with only one piece; The Myling - which were enough to become front page stuff in the local paper though.2007-06-22

This will be the premiere for my chocking outdoor sculptures Mylings (not depicted above).

Detta blir premiären för mina chockerande utomhusskulpturer Mylingarna (ej med på bild ovan).

2007-06-16
Art storage.
Konstförvaring.

I have to get rid of older artworks due to lack of storage space. Hence I'm having an art sale. If you're in Sweden and in the mood for an art shopping trip to the picturesque east coast countryside then you're very welcome to visit my studio in Nyland just south of Sundsvall.

Please call first though!

Det börjar dra ihop sig till att avveckla ateljén och tillika konstförrådet i Nyland - den tiden är förbi och det börjar bli hög tid att röra på sig - vilket innebär att jag sitter på en väldig massa konst jag inte har plats för längre. Så, jag gör det "förbjudna" och rear ut de äldre tavlor och skulpturer som jag inte vill ha med på utställningar längre.

Så, här har du konstintresserade ett förslag på sommarutflykt, du är varmt välkommen att ta dig ut till natursköna Nyland ute i Juniskär strax söder om Sundsvall och fynda uppgraderingar för ditt hem.

Men slå en signal först!2007-06-09
A Hole to Call One's Own.
En håla att kalla sin egen.

A hole at a hilltop, the roots of a fallen tree are decorated with trophies and muscat grapes grow there.

Is that too much to ask for? A hole to call one's own? I've lived more than thirty years by now, and every day of adult life has more or less been an endless quest for moneymoneymoney and still I sit here in a house which is not my own, on a place where my talents aren't particularly valued, with a fistful of flies as my fortune. When will that opportunity unfold itself, the one sensed just around the corner, but which have eluded me so many a time. It's not that much I demand; a niche to call my own on the Earth I was born to, a place where at least the economical value (more can't be demanded) of the art I have no other choice but to create is understood.

That place is obviously not here anyway.

En håla på toppen av en kulle, rotvältan bredvid är smyckad med troféer och muscat-druvor växer där.

Är det för mycket begärt? En håla att kalla sin egen? Nu har man levt mer än trettio år, varenda dag av det vuxna livet har mer eller mindre varit en jakt efter pengarpengarpengar och ändå sitter man här i en bostad man inte äger, på en plats där mina talanger inte värderas särskilt högt, med en handfull flugor som förmögenhet. När ska den där möjligheten öppna upp sig, den man anat runt hörnet så många gånger, men som hittills bara gäckat en. mycket begär jag inte; en nisch att kalla min egen på den Jord jag föddes till, en plats där man åtminstone förstår det ekonomiska värdet (mer kan jag inte begära av folk) av den konst jag inte har något annat val än att göra.

Här är den platsen i alla fall inte.
 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up