Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Tejpad Katt, Absint, Intelligenstest - Taped Cat, Absinthe, Intelligence Tests

2006-01-08 (Scroll down for English version)

Tejpad katt - Taped cat
Tejpad katt. Varför? Därför.
Taped cat. Why? Because.
Far fyller år idag, 76, och vi var just där och åt middag.
Fick intrycket att mina föräldrar av någon anledning inte helt talade sanning när de påstod att de redan skulle ha druckit upp hela flaskan absint de fick i julklapp. Tömt skulle jag tro, men knappast druckit ur. Det kanske har något att göra med att jag missade att upplysa dem om att man bör späda drycken med vatten efter att man eldat upp sockerbiten.

Något jag länge misstänkt har nu visat sig stämma vetenskapligt, nämligen att genier inte nödvändigtvis har hög intelligenskvot av den typ som mäts i intelligenstest. Jag har aldrig trott på sådana test, möjligen att de ger på sin höjd en fingervisning om vartåt den testade personen lutar. Jag har emellanåt roat mig med sådana test, men blir ofta indignerad över den väldigt snäva, för att inte använda psykologiska termer; anala, karaktär dessa test ofta uppvisar. Jag har aldrig stött på något problem jag känt mig helt inkapabel att hitta någon form av lösning till, men jag har ofta övergett dylika pyssel av den anledningen att de tråkar ut mig. Sida upp och sida ner med taffligt ritade svartvita fyrkanter, alla snarlika. Det är inte frågan om intelligenstest utan uthållighetstest. Det finns vissa typer av hjärnskador som skulle göra att du klarade sådana test bättre. Hur utråkad klarar du av att bli? Tror du att du lever för evigt och har all tid i världen för sådant? Hur dum i huvudet är du egentligen som slösar tid på detta när det finns så många böcker, dataspel, filmer och dylikt som faktiskt skulle ge dig något? Och vad är det för karaktär som gjort detta test, vem egentligen är det som du låter bedöma dig? Han (troligtvis) kan ju inte rita ett rakt streck!

Och i detta hade jag som vanligt tämligen rätt. Några forskare har kollat harvardstudenter (generellt sett smarta typer) och jämfört kreativt snille (fråga inte hur de mätte upp det) parallellt med IQ. Det visar sig att de mest kreativa exemplaren återfanns högt upp i IQ-skalan, men sällan högst upp. Något som tyder på att personer insnöade på att lösa den typ av uppgifter som brukar stå sist i IQ-test ofta är tämligen obegåvade i att använda sin förmodade begåvning rent praktiskt.

Här är några slutsatser man kan dra av detta:

 • Är det tråkigt är det dumt.
 • Är det inte kul är det dumt.
 • På grund av hur en miniräknare är funtad kan du aldrig räkna bättre eller snabbare än en miniräknare (om du inte räknar din rumsuppfattningsförmåga som att räkna), men du kan göra en hel del mer än en miniräknare.
 • Konstnärer är de smarta människorna och de borde få all makt och alla pengar. (Om de inte heter Hitler, men han var en tråkig konstnär)
 • Alla betyg är missvisande och alla försök att gradera människor borde bestraffas.
 • Alla samhällen som bygger på att människor betygsätts och graderas kräver att det finns några misslyckanden; lodisar, kriminella och uteliggare att visa upp så att samhällsskalan har en synlig nollpunkt.

My father celebrated his 76th birthday today, and we just came back from dinner over at their place.
I got the impression that, for some reason, my parents didn't tell the whole truth when they claimed to have drunk up the whole bottle of absinthe we gave them at Christmas. Emptied, yes, but probably not consumed. A possible reason is perhaps that I forgot to mention that it's a good idea to dilute the absinthe with water after burning the sugar cube.

Something I've long suspected has now been proven scientifically, that is that geniuses not necessarily need to have a high IQ of that kind measured in intelligence tests. I've never believed in such tests, at their best they might indicate one thing or another about the test subject.
I have though amused myself from time to time with such tests but I often feel indignant over the very narrowness, in psychological terms; anal-ness, or in more common tongue; tight-assedness these tests often are a display of. I've never come across any problem I felt completely incapable of solving, but I've abandoned many a test or quiz just because they bore me too much. Page up and page down with badly drawn black and white squares, all quite similar. Things like those do not require intelligence but rather endurance. There are certain types of brain damages which would help you score higher in such tests. How much boredom can you stand? Do you believe that you will live forever and got all the time in the world for things like that? How daft are you who waste time on such things when there are so many books, games, movies etc that will actually give you something in return? And what kind of person is this that you let pass judgement on you? He (most likely) who can't even draw a straight line!

And it seems that I got it rather right, as usual.
Some scientists have checked a few Harvard students (generally speaking usually quite clever people) and compared their presumed IQ put paralell to their creative genius (do not ask how they measured that). Their experiments showed that the lion share of creative people was found high up on the IQ-scale, but rarely at the top part of it. Something that suggests that people enough snowed in to solve the tasks usually found at the end of IQ-tests often are rather untalented when it comes to putting their presumed cleverness into practical use.

And here are some conclusions one could draw from this:

 • If it's boring it's stupid.
 • If it isn't fun it's stupid.
 • Because of the nature of a calculator you can never be as good or fast at maths as a calculator (if you do not consider your spatial abilities as a maths related ability), but you can do a lot more than a calculator.
 • Artists are The Smart Ones and they should have all power and money. (If they aren't named "Hitler", but he was a boring artist)
 • All grades are faulty and all attempts to grade people ought to be punished.
 • All societies which are dependent on the grading of people demand some failures - bums, criminals and vagrants - in order to visualize the zero point of the how-good-a-citizen-are-you-scale.

Källor? Sources? FGI!Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Hypersensitivity - Cure Sensitive Teeth, How to Brush Your Teeth. Brain Damage from Electric Toothbrush Vibrations?"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up