Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

5 really weird antiquities - Antikrundan hemma: Fem udda antikviteter

2007-01-16

Let's have a look at five strange antiquities within my reach. Curio I've found at flea markets and I-don't-know-where:

Here's the first one, guess what it is!

  -It's a scorpion!
  -Yeah, duh! But it's also something else...

Vi kollar in fem märkliga antika prylar i min närhet. Kuriosa jag dragit på mig från loppmarknader och jag-vet-inte-var:

Här är den första, gissa vad det är!

  -Det är en skorpion!
  -Jo, visst, men det är också något annat...

...you can start by pulling out its tongue. When the scorpion is in use the tongue is probably kept hidden somewhere else.

...du kan börja med att dra ut dess tunga. När skorpionen används är tungan troligen undangömd någonstans.

You can then push back the tongue through the scorpion's mouth, notice that doing so makes its tail come out...

Du kan sedan trycka tillbaka tungan in i skorpionens mun, notera att när du gör så åker dess stjärt ut...

...which means that the Scorpion Padlock now is opened. The tongue is the key you see.

Onto the next item:

...vilket betyder att skorpionhänglåset nu är öppnat. Tungan är nyckeln serru.

Vidare till nästa pryl:

This is a Vajra or Dojre, that means both diamond and thunderbolt and it's a sacred symbol in both Buddhism and Hinduism.

It's actually a divine weapon, same as Thor's hammer and Zeus thunderbolts. It is said that the vajra is used to destroy all kind of ignorance, which in the Hindu tales often mean the decapitating of demons, demons which then usually changes into some benevolent creature instead. The god-vajras were made by the dwarf Tvastir from the bones of the sage Dadhica (Dadhichi).

Detta är en vajra eller dojre, vilket betyder både diamant och åskvigg och är en helig symbol både inom buddismen och hinduismen.

Det är ett gudomligt vapen, samma som Tors hammare och Zeus åskviggar. Det sägs att vajran används till att förinta alla sorters ignorans, vilket i hinduiska sagor ofta betyder halshuggning av demoner, demoner som då förvandlas till något godhjärtat kreatur i stället.

Guda-vajrorna tillverkades av dvärgen Tvastir utifrån Dadhicas (Dadhichi) ben.

This one is hollow though, which means that it's not armed. If so there would have been a piece of bone or something going straight through this hole.

Den här är ihålig, vilket betyder att den inte är laddad. Om så vore skulle det sitta en benbit eller nå't i det här hålet.

This jolly fellow is probably a Fu-dog (I'm not absolutely certain, it could just as well be a lion), but if he is a fu-dog then he's also a demon killer, often found guarding temples in Asia.

Den här glada jycken är antaglien en fu-hund (jag är inte helt säker, kan ju vara ett lejon också), men om han är en fu-hund fungerar han också som demondräpare och hittas ofta vaktandes tempel i Asien.

Then we move forward in time (hard to avoid, ain't it?).

This is a vintage Plastic Fruit Woman, which is hanging in our kitchen. She's just a pretty weird object.

Så rör vi oss framåt i tiden (som alltid).

Detta är en antik plastfruktskvinna som hänger i vårt kök. Hon är bara en ganska märklig pryl - det räcker.

This wooden Evil Looking Santa is pretty good when you want to scare the kids...

Den här till synes ondsinta tomten är bra att ha när man känner för att skrämma barnen...

...and that works even better when you use it as the nutcracker that it is.

You put whatever you want to crack in its mouth and crush it by pulling a lever on its back.

...och det fungerar till och med bättre om du använder den som den nötknäppare den faktiskt är.

Du stoppar vad du nu vill knäcka i tomtens mun och krossar det med hjälp av spaken på baksidan.Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"M acting - M spelar teater"

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up