Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt

Cornered by Hallucinogenic Plants - Intr

2006-04-07
The sculpture Cornered by Hallucinogenic Mushrooms.
Skulpturen Inträngd av hallucinogena svampar.

Yesterday I wrote that I would publish sculptures from my new series one by one during a few days, but I lied to you, because today you'll get two pieces instead of one. That's because they're pretty tight thematically.

Both sculptures Cornered by Hallucinogenic Mushrooms and Cornered by Hallucinogenic Cactus show similar scenes where a man has broken up the floor in a room, planted hallucinogenic plants (yeah, I know shrooms aren't really plants but whatever) in such a manner that he has "painted himself into a corner", where he stands (and respectively sits), confounded, holding a small bag of seeds in his hand.

You can see more pictures and get additional information about these two sculptures here and here.

I går skrev jag att jag skulle publicera skulpturer ur min nya serie en och en under några dagar, men jag ljög för er, för i dag får ni två skulpturer i stället för en. Det är för att de är ganska tajta tematiskt.

Både skulpturerna Inträngd av hallucinogena svampar respektive Inträngd av hallucinogena kaktusar visar liknande scener där en man brutit upp golvet i ett rum och planterat hallucinogena plantor (jo, jag vet, svampar är egentligen inte plantor men va fan) på så sätt att han "målat in sig i ett hörn" där han sitter respektive står, konfunderad, med fröpåsen i handen.

Ni kan se fler bilder och läsa mer om dessa två skulpturer här och här.

The long cactus in the sculpture are san pedro and the knobbly ones are peyote (which was what Castaneda ate). The mushrooms are a strain of psilocybe (greek for bald head). A kind of shroom found in - amongst other places - the ruins of the Angkor Wat temples, where they probably were cultivated.

Before you're getting any ideas I should mention that my visions are not drug based. So far a bottle of wine is quite enough to stimulate my creativity if needed.

Skulpturens långa kaktusar är san pedro och de bulliga är peyote (det var sådant Castaneda stoppade i sig). Svamparna är någon variant av psilocybe (grek. flintskallar). En svamp man hittat bl.a. i ruinerna runt templen i Angkor Vat, där de antagligen odlades en gång i tiden.

Innan ni får några idéer bör jag nämna att mina visioner inte är drogbaserade. Än så länge är en flaska vin då och då tillräckligt för att stimulera kreativiteten om det skulle behövas.

I'm ambivalent regarding how society ought to act regarding "relatively harmless" non-addictive drugs such as in this case natural hallucinogens. Of course drug mixing OD'ing juveniles should be stopped before they become a danger both to themselves and others, at the same time the "seeker" of the insights found in hallucinogenic ecstasy shouldn't be denied that - those that know their history and anthropology know that this belongs to humanity. Certain is also that today's war against drugs is more fanatically religious than scientifically based in theory and practice. Here in Sweden it's not only strictly forbidden to handle exotic psilocybe mushrooms, it's also forbidden to pick and prepare liberty caps (Psilocybe semilanceata), a very common and potent hallucinogenic shroom which grows in tufts of grass all over the country during the autumn. Such prohibitions are not only excessively authoritarian but also in its extension also lethally dangerous, because when such natural substances are forbidden they will sooner or later be replaced with forced, unpredictable synthetic drugs which will sooner or later lead to casualties due to overdoses or hypersensitivity.

But perhaps the system is alright as it is today; shrooms for those who are clever enough to use them without being noticed.

Jag är ambivalent till hur samhället ska agera i förhållande till "relativt ofarliga" icke-beroendeframkallande droger såsom i detta fallet naturliga hallucinogener. Givetvis ska drogblandande överdoserande slynglar stoppas innan de blir en fara både för sig själva och andra, samtidigt bör "sökare" inte förnekas att finna insikter i hallucinatoriska rus - den som kan sin historia och antropologi vet att detta hör till mänskligheten. Klart är i alla fall att dagens krig mot alla former av narkotika är mer fanatiskt religöst än vetenskapligt i sin teori och praktik. I nuläget är det inte bara förbjudet att hantera exotiska psilocybe-svampar, det är också förbjudet att plocka och bereda toppslätskivlingar (Psilocybe semilanceata), en tämligen potent hallucinogen svamp som under hösten växer i grästuvor i stort sett överallt över hela landet. Sådana förbud är inte bara överförmynderi utan också i förlängningen livsfarligt, för när sådana naturliga medel förbjuds ersätts de förr eller senare av krystade, oberäkneliga syntetiska droger vilka förr eller senare kommer att leda till dödsfall p.g.a. överdoseringar eller överkänslighet.

Men kanske är det bra som det är nu; svampar åt de som är smarta nog att bruka dem utan att det märks.

The sculpture Cornered by Hallucinogenic Cactus.
Skulpturen Inträngd av hallucinogena kaktusar.

Make sure to be back here tomorrow for next sculpture, then it will all be shameless sex.

Se till att komma tillbaka i morgon för nästa skulptur, då står skamlöst sex på schemat.

Digg this  Add to Delicous  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist  Add to Fark 


Art blog: Senare skriverier.
Next - Nästa:
"Happy Eoster! - Glad... Påsk! "

Blog Index

Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up