Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

A Dark God Returns - En m


2008-05-09

Our parental home in Nyland is sold an we are busy cleaning out all the buildings. In the oldest of the houses we found The Hammer of the Dark God (Czernobog, Thor, whatever); due to some peculiar reason it has rested there on a shelf during all these years without anybody noticing it until now. I immediately felt some kind of connection to the congenially evil thing and realized that it was meant as some kind of inheritance to me.

Föräldrahemmet på Nyland är sålt och vi håller som bäst på att städa ur alla byggnaderna. I det äldsta huset hittade vi Den Mörka Gudens Hammare (Czernobog, Tor, whatever); av någon outgrundlig anledning har den legat där på en hylla under alla dessa år utan att någon lagt märke till den tills nu. Jag kände genast någon slags connection med den trivsamt ondskefulla tingesten och insåg att den var ämnad som något slags arv åt mig.

The ancient sledge has some interesting details; each of the iron lined edges are strengthened with five horns hammered in in a pentagonal pattern.

This has quite possible been the last glimpse of this world for many a beast.

Den uråldriga släggan har en del intressanta detaljer; vardera järnskodda slagytorna är förstärkta med fem horn inslagna i ett femuddigt mönster.

Detta har högst troligen varit den sista glimten av denna världen för mången best.

Beside the pure sensation that all traces of identity crisis now are way gone there are plenty of hard evidence supporting the fact that I am the hammer's rightful owner:

 • The hammer's former owner Chernobog, was worshipped by the Slavics in such a manner that they during wild feasts passed a goblet and cursed the mentioned god for all their misfortune. That is as we all know exactly the same ritual the local cultural establishment and politicians perform on a regular basis, the only difference being that they then curse me instead of old Chernobog.
 • As I've told you before I'm usually dark blue or black when I see myself in my dreams - where I usually roam the Other Side - and Chernobog translates into just that - The Black God. So he must have felt some kind of kinship.
 • Then there is my favourite beer: Kopparbergs Special Brew 10%, ahh, this mead-like barley wine, this (in a positive sense) dehumanizing nectar - just look at the can below and it will be apparent! Judging by the reviews (Blargh! Barely drinkable! Fox poison!) this is indeed no beer for tiny-winy little humans!

Förutom den rena känslan att alla spår av identitetskris nu är bortblåsta finns det hur mycket konkreta bevis som helst för att jag är hammarens rättmätige arvtagare:

 • Hammarens förra ägare, Chernobog, dyrkades av Slaverna på så sätt att de under vilda fester skålade och förbannade nämnda gud för allt elände de råkat ur för. Och som vi alla vet är ju det samma ritual som kulturnämnden, Sundsvalls Konstförening, Lions och dylika regelbundet utför, fast de då förbannar mig i stället för gamle Chernobog.
 • Som jag tidigare berättat är jag mörkt blå eller svart när jag ser mig själv i mina drömmar - där jag vanligtvis springer omkring i dödsriket - och Chernobog betyder just det - den svarta guden. Så han kände väl något slags släktskap.
 • Sedan är det här med mitt absoluta favvoöl: Kopparbergs Special Brew 10%, ahh, detta mjödliknande kornvin, denna positivt dehumaniserande nektar - titta bara på burken nedan så blir det uppenbart! Av internetrecensionerna (typ Usch! Går knappt att dricka! Rävgift!) att döma inser man att detta sannerligen inte är en öl för små männskoknytt!

 • More curio in my possession here.
 • More blue hands here and here.

 • Mer kuriosa i min ägo här.
 • Mer blå händer här och här. • Art blog: Senare skriverier.
  Next - Nästa:
  "Golden Fly Girls - Gyllene flygarflickor "

  Blog Index

  Latest headlines / Senaste rubrikerna:

 • Old merits - an interview about Abashera
 • Perspective warp wall painting
 • Which tail belongs to which animal?
 •  

  Other days - Andra dagar:

  100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  Contact
  Up