Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2008-12-19 (update)

A small update: I've made a limited edition of the Lilltrolls: The "Once These Bones Were Me"-Edition. The edition is limited to twelve sculptures. Each one is a different shade of jade green and holds a (/its) skull in its lap.

These ones cost $77 a piece, send an E-mail if you're interested.

En liten uppdatering: Jag har gjort en begränsad upplaga Lilltroll: "En gång var dessa ben jag"-serien. Serien är limiterad till 12 skulpturer. Alla är jadegröna i olika nyanser och håller en (/sin) skalle i knät.

600:- styck kostar dessa, maila om ni vill ha.
2008-12-04
Lilltrolls (< Click there to see more.)
Lilltroll (< Klicka där för att titta närmare.)

"Haven't you got any art we can afford?" is a common question, and here's the answer: The Lilltrolls are available in four colours and costs $65 each (freight included). They are of course signed and numbered. You won't get any art with my name on it cheaper than that.

NOTE! The trolls are made in a limited series, please contact me if you wish to order more than 10 pieces.

This is a pretty posh Christmas gift for artsy people. If you want your troll before Christmas please place your order before December 15th. I can't guarantee that they will arrive in time but I will ship them ASAP.

I came up with the ''Lilltrolls'' (Small Trolls) when I needed an artwork for Ola Wikström's exchange project 14202041 were 20 artists created twenty artworks each and then sent one of these to each artist participating in the project.

The Lilltrolls are made with a rather primitive moulding technique and it's obvious by their appearance that they are made by hand, each one of them is a little different and they have some character from small defects in the three moulds.

"Har du ingen konst vi har råd med?" är en vanlig fråga, och här har ni svaret: Lilltrollen finns i fyra olika färger och kostar 500:- stycket (frakt inkluderad). Billigare än så blir det inte. De är givetvis signerade och numrerade och inte kan ni klaga på att ni inte har plats för ett av dem heller.

OBS! Trollen tillverkas i en begränsad serie, v.v. kontakta mig om du vill beställa mer än 10 stycken.

De här är ju en bra och hyfsat exklusiv julklapp till konstintresserade. Vill ni ha dem innan jul så försök beställa innan den 15 december. Jag kan inte garantera att de kommer fram i tid men jag skickar dem på en gång.

Lilltrollen kom till då jag behövde ett konstverk till Ola Wikströms bytesprojekt 14202041 där ett tjugotal konstnärer skapade 20 verk var och sedan skickade ett till vardera konstnär i projektet.

Lilltrollen är gjorda med en relativt primitiv gjutteknik och det syns på dem att de är handgjorda, alla är lite olika och har fått karaktär av små defekter i de tre gjutformarna.
Funderade på att kalla dem ''Eljest'' först, men... Nej.2008-11-20
Will Bionic Dog succeed where Tank failed? (< Click there to view the sculpture from other angles.)
Will Bionic Dog succeed where Tank failed? (< Klicka där för att se skulpturen från olika vinklar.)

The blue and pink monster has with ease bitten the tower of a tank, one soldier is escaping the wreck while another sits on the ground videoing the whole thing with his mobile. In the background a bionic dog charges to rescue.
I'm not fully clear on what's my message with this piece, Wraahh!!! perhaps.

Well, one thing perhaps. I thought about these Swedish hunters that were attacked by a bear. In front of them they had guns, knives ...and a mobile phone. Guess their weapon of choice. YouTube über alles.

I had also taken the mobile, in one hand - the knife in the other. Guess if that had become a hit.

Det blå och skära monstret har utan större problem bitit tornet av en pansarvagn, en soldat håller på att ta sig ur vraket medan en annan sitter på marken och filmar det hela med sin mobil. I bakgrunden kommer en bionisk hund till undsättning.
Vet inte riktigt vad jag har för budskap med detta verk, Wraahh!!! kanske.

Jo, en sak kanske. Tänkte på de här jägarna som blev attackerade av en björn. Framför sig hade de gevär, knivar och ...en mobiltelefon. Gissa deras "weapon of choice". YouTube über alles.

Jag hade också tagit mobilen, i ena handen - kniven i den andra. Gissa om det hade blivit en hit.

2008-11-06

There are few Monkey-makers still in business these days, but the handicraft still lives on in expressions such as monkey business, shake that monkey-maker, monkey wrench and - somewhat surprisingly to some - in the word money* , this since the profession of monkey making is one of the oldest paid jobs known to science - it dates back to the time when all what human valued were measured in primates, artificial or real. It's because of this many coins still today have a picture of a monkey head on one side, the tail used to be on the other side, hence the expression "heads or tails".

* Which is an older word for monkey, originating from the time before evolution made it possible for humans to pronounce the letter "K" something that anthropologists believe was made possible due to a mutation which most likely occurred about 4 000 years ago.

Apmakare är numera ett utdöende yrke men det lever fortfarande kvar i uttryck som apkonster, apanage och - lite överraskande för vissa - i engelskans money*, detta eftersom apmakande är så vitt forskarna vet ett av världens äldsta betalda yrken och kan dateras ända till den tid då allt människan värderade mättes i primater, artificiella eller reella. Det är därför det ofta ännu i dag är en bild av ett aphuvud på många mynt.

* Vilket är ett äldre ord för monkey, härstammande från tiden innan evolutionen gjorde det möjligt för människan att uttala bokstaven "K", vilket antropologer tror gjordes möjligt genom en mutation som troligtvis inträffade för ungefär 4 000 år sedan.


There has been an overwhelming demand for my first inverted version of the classic three monkeys, See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil, so I decided to give all those who missed the opportunity to see and buy this the largest breakthrough at the frontiers of early 21st century art a new chance. Or rather three, because this time there are three different - but all still as actual and timeless as ever - versions. As usual when it comes to my sculptures there are only one of each made.

Det har varit ett enormt sug efter min första inverterade version av de klassiska tre aporna, Inte se, inte höra, inte tala, så jag beslutade mig för att ge alla dem som missade tillfället att se och införskaffa detta det tidiga 2000-talets största genombrott på konstfronten ännu en chans. Eller snarare tre, för denna gången är det tre olika - men alla lika aktuella som tidlösa - versioner. Som vanligt med mina skulpturer har jag dock bara tillverkat en av varje.


The myth concerning the three monkeys Mizaru (no see), Kikazaru (no hear) and Iwazaru (no speak), basically derives from a Japanese pun; the negation zaru which ends each word sounds like saru, which is japanese for "monkey". This has been expanded into a myth about three monkeys which shall have been sent by the gods to Earth in order to spy on humanity. Upon return these monkeys covered their respective mouth, eyes and ears hoping that the gods would show mercy for humanity and their behaviour. In some modern transcripts there is a fourth monkey included, Shizaru (do no evil), this one usually covers its sex.

Myten om de tre aporna Mizaru (inte se), Kikazaru (inte höra) och Iwazaru (inte tala) bygger i grunden på en japansk ordlek; negationen zaru som avslutar varje ord låter som saru, vilket är japanska för "apa". Detta har byggts ut till en myt om tre apor som gudarna sänt till Jorden för att spionera på människorna, när dessa apor återvänt ska de ha hållit för respektive ögonen, öronen och munnen i förhoppning att gudarna skulle visa människorna förlåtelse för deras synder.
I vissa moderna avbildningar finns också en fjärde apa med, Shizaru (gör inget ont), denna sitter då vanligtvis och håller för sitt kön.


These monkeys are mostly done in epoxy plastic. I've deliberately made them somewhat rough, partly because it amuses me and partly to avoid that kind of virtuosity which has this negative impact of drawing attention from the meaning of the work to the craftsmanship instead. The monkeys are fastened to a lovingly abused massive slab of teak and I've treated them with a varnish I've mixed myself in order to give them that waxy lustre of old celluloid dolls and toys.
The sculptures' measurements are approximately: W: 57 cm (22.4") H: 40 cm (15.7") D: 30 cm (11.8").

De här aporna är mestadels tillverkade i epoxyplast. Jag har medvetet gjort dem lite ruggiga, dels för att det roar mig och dels för att undvika den sortens virtuoseri som får den negativa effekten att det drar uppmärksamheten från innehållet i ett konstverk till hantverket i stället. Aporna är fastsatta på en massiv kärleksfullt misshandlad skiva av teak och jag har ytbehandlat dem med en lack jag blandat själv för att ge dem en vaxlik lyster likt gamla dockor och leksaker gjorda i celluloid.
Skulpturernas mått är ungefär: Bredd: 57cm. Höjd: 40 cm. Djup: 30 cm.
2008-10-11

Longboarding today.
Yes! The pic is taken on the move.
På longboard idag genom Nyhamn.
Ja! Bilden är tagen i farten.
2008-10-01

The donated painting Green Feet.
Den donerade målningen Gröna fötter.

They called from a Swedish radio station wondering if I had some art thing to donate to their auction to benefit the Save the Children foundation. So, I selected the painting Green Feet (pic above) for that case. I found myself in their studio at lunchtime today and if you are eager to hear (but probably not understand) my voice then you can do so by clicking here (talking starts at about 13:50).

De ringde från Radio Västernorrland och undrade om jag ville ställa upp och skänka något konstverk till en auktion till förmån för Världens Barn. Så, tavlan Gröna fötter (bilden ovan) passade väl till det ändamålet. Jag hamnade i radiostudion vid lunchtid i dag, ni kan lyssna på inslaget genom att klicka här (inslaget börjar ungefär 13:50 in).2008-10-01

You know, this with names and such. It's one thing what one's called and another what one's actual name is. Almost ten years ago I made this painting as a formula to find out my name.
So, a few days back something happen(ed/s) which started the meta-mechanics of the painting (probably that someone soon buys it, reads it correctly and thus triggers it). So I found out my name, and a many faceted abstraction it is. This is how it looks like from one point of view:

- No, no, no, says the old man who sits beside the road on a bench and looks, you can't do it that way, and waves his hands crosswise.
- Oh, yes I can, says I, tinkering with something in the middle of the road - and voila! And the smile comes from within carrying warmth as when the sun shine through.
And the old man also smiles and says, you do as you see fit, it usually works best that way.

Ni vet, det här med namn och sån't. Det är ju en sak vad man heter och en annan vad ens egentliga namn är. För snart tio år sedan målade jag den här målningen som en formel att ta reda på mitt namn.
Så, i dagarna hände(r) något som satte igång målningens meta-mekanik (antagligen att någon snart köper tavlan, läser den någorlunda korrekt och därmed triggar den). Så jag fick reda på mitt namn, och en mångfacetterad abstraktion är det. Så här ser det ut från en synvinkel:

- Nej, nej, nej, säger den gamle gubben som sitter bredvid vägen på en bänk och tittar på, så där kan man väl inte göra, och viftar korsvis med händerna.
- Jorå, säger jag, donandes med någonting mitt i vägen - och voila! Och flinet kommer från insidan och värmer som om när solen tittar fram.
Och den gamle mannen ser och flinar också, och säger du gör som du vill, det brukar bli bäst så.

2008-09-29

I'm currently working on a few new masters for planned sculptures. Before Christmas I will have finished both paintings and sculptures that will put much of what I've done before in the shadow - both in numbers and appearance. In other words, things are progressing as they should.

Viva la evolution!

Håller på med några nya mastrar till kommande skulpturer. Innan jul kommer jag att ha klart både målningar och skulpturer som kommer att ställa mycket av det jag tidigare gjort i skuggan - både i antal och utförande. Det är som det ska vara alltså.

Viva la evolution!2008-09-13

If your internal modus operandi isn't a constant dialogue but silence, then if you turn around - standing still - you will end up in Meta. It's just around the corner.

Om ditt interna modus operandi inte är en ständig dialog utan tystnad, om du då vänder dig om - stillastående - hamnar du i Meta. Det ligger ju bara runt hörnet.


You will never really be yourself - complete - before you've been there, but you won't know you're there and you won't be able to receive it if you aren't yourself already.

Du blir aldrig riktigt dig själv - fullständig - förrän du varit där; men du vet inte att du är där och kan inte ta det till dig om du inte redan är dig själv.
 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up