Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Mĺlningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2008-06-28

The painting Fly Away.
Målningen Flyga bort.

Some Native American tribe had a suitable name for their version of hell, they called it "Winterland". So, in order to cheer you up in this summertime I will publish a few new paintings with winter motifs during the following days.

The exhibition in the Smoke Land Lodge (cough, cough [no, it's not the smoke that makes me cough, it's the translation]) on the Northern Mountain (cough) begins on monday and goes on for two weeks, click here to view the poster. The exhibition comes with a cock and myling guarantee (if you don't find any such there you'll get your money back).

Någon indianstam hade ett passande namn för deras version av helvetet, de kallade det för "Vinterlandet". Så, för att muntra upp er lite så här i sommartid så kommer jag att lägga ut några nya målningar med vintermotiv de kommande dagarna.

Utställningen på Röklandsgården på Norra Berget börjar för övrigt på måndag och håller på i två veckor, Klicka här för att se affischen. Utställningen har kuk- och mylinggaranti (hittar ni inga sådana där får ni pengarna tillbaka).2008-06-26

Four days until studio change. The new studio in Skottsund isn't smaller but differs from this current huge pentagonal room in that it's divided into two floors, so playing golf and that which I'm doing in the video will once again become outdoor activities, until I'll find a suitable castle somewhere southwards (if you got one to spare let me know).

And by the way, you can stare until your eyes bleed - I will not fall.

Fyra dagar till ateljébyte. Den nya ateljén ute i Skottsund är inte mindre men skiljer sig från det nuvarande stora femsidiga rummet i det att den är uppdelad i två våningar, så golfen och det jag gör på filmen blir åter igen utomhusaktiviteter, tills jag hittar ett lämpligt slott söderut (har du ett över så hör av dig).

Det är en hel del utställningar på gång, förutom att jag har en dialog med en handfull konsthallar så ligger ett mer tillbakalutat gig på Norra Berget första två veckorna i juli (under Gatufesten) närmast i tiden - jag och några polare visar lite grejer i Röklandsgården. Två år i rad så är det en tradition, eller hur?

Jo förresten, du kan stirra tills ögonen blöder - jag kommer inte att åka omkull.

2008-05-14

Sundsvallsflyg hörde av sig härommånaden:

"Snälla Magnus, pimpa vår drake!!"

-Och vem kan tacka nej till något sådant; en vädjan lika svåremotståndlig som kebab kl. 3:30 en söndagmorgon.

På bilden till höger ser ni en stadsdrake i standardutförande...

Sundsvallsflyg (the local airline company) called a few weeks ago:

"Please Magnus, pimp our dragon!!"

-And who can refuse such a thing; an appeal as irresistible as kabob 3:30 a Sunday morning.

In the righthand picture you'll see a standard city dragon...

...så, jag snor ihop ett förslag på några marginella förändringar. Bilder på min modell skickas till Drak- och Dinosauriefabriken i Tyskland...

...so, I come up with a few minor changes. Pictures of my model are sent to the Dragon and Dinosaur Factory in Germany...

...och innan man vet ordet av så står Julia utanför dörren med den nästan färdiga draken...

...and before you know it Julia is outside one's door with the almost finished dragon...

...som fraktas ut till en verkstad i Svartvik där den ska färdigställas.

...which is transported to a workshop in Svartvik where it will be finished.

Down boy, down!

Jag snyggar till detaljer med polyester och gör det mesta måleriet med air-brush.

I fix some details with polyester and do most of the paint job with an air brush.

Bredvid sitter Bror Högbom och donar andaktsfullt med sin och Svenska Kyrkans Jesusdrake.

Beside me Bror Högbom works - in a devotional spirit - on his and The Swedish Church's Jesus Dragon.

Drakarna är klara och årets drakparad invigs med pompa och ståt.

Filmen snodde jag av Richard

The dragons are finished and this year's Dragon Parade is launched with grand pomp and circumstance.

I nicked the movie from Richard.

Draken hängs upp på Storgatan så det ser ut som den svänger in för landning på torget.

The dragon is mounted above Main Street so that it appears to be going in for a landing at the city square.

Så var det klart!

Och helt plötsligt är stan helt tömd på fåglar.

So, job's done!

Then, whole of a sudden the whole city is completely devoid of birds.

På drakens rygg sitter solceller som laddar upp "jetmotorn" den har i baken. När det skymmer slås motorn på automatiskt och lyser eldigt.

Jojomensan, man kan löda också.

Solar panels on the dragon's back charge the "jet engine" in the dragons butt. When night falls the engine starts automatically and emits a fiery light.

Yep, I can handle a soldering iron too.2008-05-10

Soon somewhere above you.

Snart ovanför dig.

2008-05-09

Our parental home in Nyland is sold an we are busy cleaning out all the buildings. In the oldest of the houses we found The Hammer of the Dark God (Czernobog, Thor, whatever); due to some peculiar reason it has rested there on a shelf during all these years without anybody noticing it until now. I immediately felt some kind of connection to the congenially evil thing and realized that it was meant as some kind of inheritance to me.

Föräldrahemmet på Nyland är sålt och vi håller som bäst på att städa ur alla byggnaderna. I det äldsta huset hittade vi Den Mörka Gudens Hammare (Czernobog, Tor, whatever); av någon outgrundlig anledning har den legat där på en hylla under alla dessa år utan att någon lagt märke till den tills nu. Jag kände genast någon slags connection med den trivsamt ondskefulla tingesten och insåg att den var ämnad som något slags arv åt mig.

The ancient sledge has some interesting details; each of the iron lined edges are strengthened with five horns hammered in in a pentagonal pattern.

This has quite possible been the last glimpse of this world for many a beast.

Den uråldriga släggan har en del intressanta detaljer; vardera järnskodda slagytorna är förstärkta med fem horn inslagna i ett femuddigt mönster.

Detta har högst troligen varit den sista glimten av denna världen för mången best.

Beside the pure sensation that all traces of identity crisis now are way gone there are plenty of hard evidence supporting the fact that I am the hammer's rightful owner:

 • The hammer's former owner Chernobog, was worshipped by the Slavics in such a manner that they during wild feasts passed a goblet and cursed the mentioned god for all their misfortune. That is as we all know exactly the same ritual the local cultural establishment and politicians perform on a regular basis, the only difference being that they then curse me instead of old Chernobog.
 • As I've told you before I'm usually dark blue or black when I see myself in my dreams - where I usually roam the Other Side - and Chernobog translates into just that - The Black God. So he must have felt some kind of kinship.
 • Then there is my favourite beer: Kopparbergs Special Brew 10%, ahh, this mead-like barley wine, this (in a positive sense) dehumanizing nectar - just look at the can below and it will be apparent! Judging by the reviews (Blargh! Barely drinkable! Fox poison!) this is indeed no beer for tiny-winy little humans!

Förutom den rena känslan att alla spår av identitetskris nu är bortblåsta finns det hur mycket konkreta bevis som helst för att jag är hammarens rättmätige arvtagare:

 • Hammarens förra ägare, Chernobog, dyrkades av Slaverna på så sätt att de under vilda fester skålade och förbannade nämnda gud för allt elände de råkat ur för. Och som vi alla vet är ju det samma ritual som kulturnämnden, Sundsvalls Konstförening, Lions och dylika regelbundet utför, fast de då förbannar mig i stället för gamle Chernobog.
 • Som jag tidigare berättat är jag mörkt blå eller svart när jag ser mig själv i mina drömmar - där jag vanligtvis springer omkring i dödsriket - och Chernobog betyder just det - den svarta guden. Så han kände väl något slags släktskap.
 • Sedan är det här med mitt absoluta favvoöl: Kopparbergs Special Brew 10%, ahh, detta mjödliknande kornvin, denna positivt dehumaniserande nektar - titta bara på burken nedan så blir det uppenbart! Av internetrecensionerna (typ Usch! Går knappt att dricka! Rävgift!) att döma inser man att detta sannerligen inte är en öl för små männskoknytt!

 • More curio in my possession here.
 • More blue hands here and here.

 • Mer kuriosa i min ägo här.
 • Mer blå händer här och här. • 2007-05-03

  Bror and I are just about to finish our city dragons in a cold workshop just south of Sundsvall and during a break we happened to find Bengt Lindström's proposal for the aesthetisation of the chimneys at Kubal. Richard and Bror do not only serve as posturers in the picture above but also help the model from falling apart.

  Here is some similar stuff we remember from last summer.

  Bror och jag håller som bäst på att färdigställa våra tilldelade stadsdrakar i en kall verkstad strax söder om Sundsvall och under en paus i arbetet råkade vi hitta Bengt Lindströms förslag till utsmyckning av Kubal-skorstenarna. Richard och Bror fungerar inte enbart som posörer på bilden utan hjälper också till att hålla ihop modellen.

  Här är lite liknande vi minns från förra sommaren.

  2008-05-02

  More about these shoes below
  Mer om dessa skor nedan.

  When I returned from my last run my total distance this week measured 120 kilometres - almost 3 marathon laps - 80 of those kilometres in the forest, in wet snow, sometimes up to my thighs.

  One of the reasons which make it possible for me to endure such is that I've found out what is the best doping drug for runners. It's called MP3 and it's digital. The doping is administered audiologically via so called MP3 players, and some of the best ones regarding sound quality are iRiver and iAudio. iPods are - as all with ears to hear know - mainly for brand psychotics. I myself have an iRiver and my only complaint is that little fucking joystick combined with the messy navigation which combined with an unfortunately very necessary waterproof plastic bag sometimes have driven me close to divine rage (Crossing that line due to such an event would be a pretty weird beginning to The End of the World indeed - consider that you bastard who designed the iRiver joystick!).

  It's of course essential that the MP3 player is loaded up with edible music. All soft music goes out of the calculation - if you need lullabies then you do not work hard enough. P(o)op stars wording their pathetic love troubles and hangups are also out: You need to get energy - not drain it. So, in order to make life easier for you I've listed some good dope, a few tunes from my own MP3 player below, so just download and dance away!

  När jag kom in från den senaste springrundan har jag hittills sprungit 12 mil den här veckan - nästan 3 maratonlopp - 8 av de milen i skogen, i tösnö, ibland upp till låren.

  En av orsakerna till jag klarar sådant är att jag har kommit underfund med vad som är det bästa dopingmedlet när det gäller löpning. MP3 heter det och det är digitalt. Dopingen intas audiologiskt via s.k. MP3-spelare och bland de ljudmässigt bästa är iRiver och iAudio. iPod är som alla med öron att höra med vet bara för märkespsykotiker. Själv har jag en iRiver och det enda jag kan klaga på är den lilla spakjäveln kombinerat med den krångliga navigationen som kombinerat med en tyvärr väldigt nödvändig vattentät väska ibland nära drivit mig till gudomlig vrede (Att gå över den gränsen p.g.a. något sådant skulle vara en ytterst märklig start på Världens Undergång - tänk på det du din jävel som designade iRiverspaken!).

  MP3-spelaren måste givetvis laddas med ätbar musik. All lugn musik går bort - behöver du vaggvisor sliter du inte ont nog. Popstjärnor som vältrar sig i sina patetiska kärleksbekymmer och hangups går också fetbort: Du behöver få energi - inte dränera den. Så, för att göra det lätt för er har jag listat lite bra knark, några låtar från min egen MP3-spelare nedan, så ladda hem och dansa iväg!

  These tracks you may download for free (and legally) from remix.kwed.org.

  Nedanstående laddar ni ner gratis (helt lagligt) från remix.kwed.org.

  ACCXess - Nuclear Race Parallax remix
  BeeZerk - Experiment
  BlackStar - Lazy Jones Remix
  blasterNOX - Comic Bakery
  Cadaver - Metal Warrior title
  chosc - Rasputin
  Chronblom - Block'n Bubble
  Chronblom - Gyroscope [Unzalicious version]
  Chronblom - Heartland [Tranciano remix]
  Chronblom - The house Jack built
  CZ Tunes - Dragon Ninja Title Remix
  CZ Tunes - Sacred Stone
  CZ Tunes - Sword Of Honour Remix
  Dafunk - Celestielle Remix (twat unz rmx)
  Dafunk - Hardcore Power
  Dafunk - Hyper Zapper (tranced)
  Dafunk - Only Hate
  Dafunk - Problemchild Part 7
  Dafunk - Secret Games (htr rmx)
  Dafunk - The 2nd Moment
  Dafunk - Toytone Tribe
  daXX - Druid II
  Defiance - Lazy Jones (Nuclear Medley)
  Defiance - Pulsar 2
  Defiance and Hazel - Druid II
  DHS - Blowing (Serious UNZ Edit)
  DHS of TSW feat Makke - Giana Sisters
  DHS of TSW - Frogger 2
  Dimmignatt - Noisy Bakery
  Dimmignatt - Ultimate Combat Mission
  Dj Kaufmann - Flimbo's Quest Title
  DJ Mitch - Cauldron
  Dr.Fikalover - Bad Girls Need Love Too
  Feekzoid - Meanwhile the planet
  Found Atlantis - PCW Tune 2006
  Franklin van Uden - Rambo - First blood II
  Funk Reflex - Thundercats
  Hank (Lukasz Drzewiecki) - Love 3
  Hazel - A Sad Trip To You
  Hazel - Adtestson
  Hazel - Aliens
  Hazel - Boz Hubbard
  Hazel - Eternal Light (When The Sky Glows)

  Hazel - Fatal Attraction
  Hazel - Magic Funk
  Hazel - Mip Mip Police
  Hazel - Remark
  Hazel - Spellbound
  Imphenzia - The Fallen [Imphenzia Remix]
  Instant Remedy - Ghosts n Goblins
  Instant Remedy - Giana Sisters
  Instant Remedy - Lazy Jones (medley)
  Instant Remedy - The Last Ninja
  J Krafft - The Human Race Goldrush RMX
  Joe Barwick - Cosmic Bakery (TheCakeIsaLie)
  Kent Wallden - Glider Rider
  Kjetiln - Fist II Legend Continues
  Kjetiln - Outrun Remix
  Lagerfeldt - Dutch Breeze - Robocop 3
  Magnus 'Komet' Lindberg - Delta
  Morten KORG - Suicide Express
  Nada - The Last Ninja
  nightwolf - Bombjack
  Ocean - Task III (80s remix)
  Ollas and Ziphoid - Combat Crazy
  Peter W - Outrun (No Speed Limit Remix)
  RaDiuZ - The Great Giana Sisters
  Razmo - R1D1 (Overclocked Droid Remix)
  Red Devil - Shavitt No.7
  RunStop64 - Albedo 2
  RunStop64 - Noisy Pillars
  ScareCrow - Tequila Meets Heavy Metal
  Slumgud - Smiling Reggae
  Sonic Wanderer - Flimbo's Quest
  Sonic Wanderer - Great Giana Sisters
  Sonic Wanderer - Noisy Pillars
  Sub Sonic - Katakis Spezial mix
  The SoundWavers - Delta (Evolution)
  The St. Albans Rob Hubbard Fan Club - ACE2
  Terminal Storm - Bros intro (M.A.C.C.)
  Terminal Storm - Cyberworld
  Terminal Storm and ba[l]sic - Legend Intro
  Thorsten Klose - Shades
  Vernest - Busstrafik
  X-formZ - Giana Sisters (FS I CB Mix)
  Yoko - Target Renegade (Pump It Up Mix)  Following tracks cost about $0.15 each, if you believe in musicians' rights to pay their bills.

  There are a few groups which knows to combine the right rhythm and "edibility", Infected Mushroom is one:

  Följande får ni betala runt $0.15 per låt för, om ni tycker att musikerna förtjänar möjligheten att betala sina räkningar.

  Det finns ett par grupper som fattat att kombinera den rätta rytmen och "ätbarheten" Infected Mushroom är en:

  Vicious Delicious
  Suliman
  Becoming Insane

  Eat it Raw
  Change The Formality
  Special Place
  Deeply Disturbed (Original)

  Infected Mushroom got these sounds which indicates that they've been to, kind of, places.

  Scooter is another group which knows the running beat:

  Infected Mushroom har sådana där ljud i sina låtar som tyder på varit på, typ, platser.

  Scooter är en annan grupp som fattat den springande rytmen:

  Faster Harder Scooter
  Jigga Jigga
  Maria (I Like It Loud)
  Jumping All Over The World
  The Question Is What Is The Question
  And No Matches
  Liquid Is Liquid
  Forever (Keep Me Running)
  No Pain No Gain

  Welle Erdball 's got a few working ones too:

  Welle Erdball har en del låtar som fungerar också:

  Starfighter F-104G
  Ich Bin Nicht Von Dieser Welt
  Das Sternenkind
  Wir Wollen Keine Menschen Sein

  Oh yes, the ultimate exercise tune Iosys Overdrive can be rather hard to find. It's the second track on the record Touhou Tsuki Tourou, and you ought to be able to dig it up here. Iosys Loving is the second track on Touhou Otome Bayashi. Then there's Ryu if you feel like achieving those ... not quite human speeds.

  Do keep in mind though that if you should start to like this kind of music then the Good Taste Squad's Spetznats troops will come and file down your front teeth (without anesthetics) - so do keep that to yourself. Such are these times that we live in.

  ...

  So, now it's time for even me to lower myself into the field of fashion blogging: Really good running shoes are virtually impossible to find, toe runner as I am almost all shoes are too dampened and unwieldy, black nails and chafing was something I considered almost unavoidable. So, one day I ran into (höhö) a pair of so called "marathon shoes" at Lidl of all places. They costed about $10 and since I just in no time at all had trashed a pair of Adidases which costed me $150, so why not? I was quite surprised when I found that the shoes felt as they've been sculpted after my feet. It thus appears as if at least one more UFO has crashed here. I hardly noticed the shoes no matter the far I ran - no blisters, no chafing and no skewing due to unnecessary dampeners.
  These shoes appear in the store about once a year, outside design differs but the inside is quite the same from year to year. The shoes are sewn which makes them withstand a few machine washes. The overall durability of the shoes are OK, my last pair lasted for about six months. Since I am as earlier mentioned a toe/forefoot runner I usually break ordinary shoes along a line right above the toes after a few weeks, these shoes are made to withstand folding of that part though - which is quite unique. I've used the red shoe in the picture above for about 140 kilometres by the time of the photograph, the yellow one is unused. I predict that the simplicity of the design is what's coming now when running shoes have constantly been more and more over-pimped with each new season for the last decade or so.

  I have to make two modifications to the shoes before use though, first I put in half an inch of arch supports, then I make a pebble trap in them.

  Uppdate! Now I've found the optimal running shoes: Vibram Five Fingers.

  Jo, just det, den ultimata träningslåten Iosys Overdrive kan ju vara svår att få tag på. Den är spår 2 på skivan Touhou Tsuki Tourou, och här borde du kunna gräva fram den. Iosys Loving är andra spåret på skivan Touhou Otome Bayashi. Sedan finns ju Ryu om du känner för att uppnå de där ... inte riktigt mänskliga hastigheterna.

  Ha dock i åtanke att skulle ni börja gilla så'n här musik så kommer smakpolisens spetznatztrupper hem till er och slipar ner era framtänder (utan bedövning) - så håll detta för er själva. Ty sådana är tiderna vi lever i.

  ...

  Så, nu tänker även jag ge mig in i modebloggandet: Verkligt bra löparpjuks är så gott som omöjliga att hitta, tålöpare som jag är är alla löparskor alltför dämpade och klumpiga, blånaglar och skavsår var förut något som jag trodde var nästan oundvikligt. Så, en dag sprang jag på (höhö) ett par s.k. "maratonskor" på Lidl av alla ställen. De var nedsatta till 59:- (!) och då jag nyss trashat ett par Adidas för 800:- på knappt en månad så varför inte? Döm om min förvåning då skorna verkade formligen gjutna efter mina fötter. Det har alltså kraschat minst ett till UFO här. Skorna märktes knappt av hur långt jag än sprang, inga skavsår, inga blånaglar och inga skevningar p.g.a. onödiga dämpare.
  Någon gång varje år får de in de här skorna, lite annorlunda design på utsidan varje gång men i stort sett samma insida år från år. Skorna är sydda, så de tål några maskintvättar också. Hållbarheten är helt OK, förra paret höll i ett halvår. Då jag som sagt är tålöpare brukar jag knäcka de flesta vanliga skor strax ovanför tårna efter ett par veckor, dessa är dock gjorda så att de håller för att vikas just där - vilket är unikt. De röda skorna på bilden ovan har jag sprungit ca. 14 mil med vid fotograferingen, de gula är oanvända. Jag förutspår att den enkla designen är vad som blir kommande trend nu efter att löparskor i gemen blivit mer och mer överpimpade år efter år.

  Två modifieringar får jag dock göra innan skorna kan användas, dels gör jag en grusfälla och dels slänger jag in 1,5 cm hålfotsinlägg i dem.

  Uppdatering! Nu har jag äntligen hittat de optimala löparskorna: Vibram Five Fingers.  2008-04-12

  The sculpture (click to see more):
  Kuken ska ha sitt.
  Skulpturen (klicka för att se mer):
  Kuken ska ha sitt.

  It's virtually impossible to translate the name of the sculpture depicted above - it's a quote from Frank Andersson, a Swedish athlete - something he said as an explanation to why he disappeared for a few days during the '84 Olympics in LA.

  This might help you get the general idea: Kuken = The cock, ska ha = shall have, sitt = what's meant for it; what it needs; what unquestionable belongs to it.

  However, almost detached from the quote's context, does this sculpture show - kind of - how I visualized such an event.

  Det var Frank Andersson som stod för detta odödliga (och oöversättliga; kom gärna med förslag hur man överför detta till engelska med bibehållen kärnfullhet) citat då han under OS i Los Angeles 1984 skulle förklara varför han liksom bara försvann bort till Las Vegas för några dagar.

  Nästan helt ryckt ur sammanhanget visar skulpturen ovan ungefär hur jag visualiserade detta.

  NYTT!! Finns nu som T-shirt.
   

  Senare skriverier.
  Senare dagar/
  Recent days...
  Tidigare inskrifter.
  Tidigare dagar/
  Past days...
  Contact
  Up