Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Mĺlningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2008-02-14

The nearly cosmic proportions of the new studio has made a winter season possible for Nyland's Golf Club. The indoor environment with its varying obstacles also gives new proportions to the dog golf branch*, (which is exactly what it sounds like, but we use really soft balls - we swear).

* What? You don't have branches in your golf? Tsk, tsk.

Den nya ateljéns närmast kosmiska proportioner har möjliggjort en vintersäsong för Nylands Golfklubb. Inomhusmiljön med dess varierande hinder ger även nya dimensioner åt grenen* hundgolf (Vilket är precis vad det låter som, men vi använder jättemjuka bollar - vi lovar).

* Vaddå? Har inte ni olika grenar i ert golfspel? Tsk, tsk.2008-02-06

Above is my paraphrasing sculpture from 2005, below is an ad from this year.

And no, I did not make the ad.

Ovan är min parafraserande skulptur från 2005, nedan är en annons i senaste Konstkatalogen (våren 2008).

Och nej, det är inte jag som gjort annonsen.

2008-01-22

So, during a break from my attempts to work myself to death I went on some small game hunting in my studio the other night. On the soap bottle in the bathroom I found this critter, a so called pseudoscorpion or false scorpion or book scorpion (a loved child has many names). It's a nifty 2mm arachnid; like spiders it eats mites and other small pests, so after the photo session I carefully returned it to its hunting grounds behind the bathroom sink.

Så, under en paus i mina försök att arbeta ihjäl mig gick jag häromnatten på lite småviltsjakt i ateljén. På toalettens tvålflaska fann jag detta kritter, en s.k. klokrypare, eller bokskorpion, eller mosskorpion (kärt barn har många namn). Det är ett nyttodjur; likt spindlar äter den kvalster och andra smådjur, så efter fotosessionen återbördade jag varsamt det ca. 2mm långa djuret till dess jaktmarker bakom tvättstället.

Personally I think these animals of the Chthonioidea class are quite nice; they perform a rather entertaining mating dance, take care of their young a while after their birth, have a life-span of 2-3 years and have been on Earth for at least 380 million years.

Personligen tycker jag att dessa djur av släktet Chelonethida är ganska trevliga; de utför en tämligen underhållande parningsdans, vårdar sin avkomma ett tag efter de fötts, har en livslängd på runt 2-3 år och har funnits på Jorden i minst 380 miljoner år.

Pseudoscorpions have few commercial uses, but correctly prepared they are a real delicacy. In the muslitos-snack they are dipped in deep fry batter and one claw is traditionally kept as a small handle - truly scrumptious!

Klokrypare har få kommersiella användningsområden, men är en riktig delikatess rätt tillagade. I snackset muslitos doppas de i frityrsmet och en klo sparas traditionellt som ett litet handtag - jättegott!2008-01-03
In my new studio.
I min nya ateljé.

I was supposed to move southwards at the turn of the year, but instead I'll rent this studio at the far end of Main Street in Grönborg ("The Green Castle"), half a year to start with, giving me space and time to deal with work, business and personal stuff. What will happen the coming six months will become decisive in quite a few ways. Closest in time is a one man show at Trollhättans Konsthall (konsthall; "art hall", something in between a gallery and an art museum) where just over 200 square metres will be filled with my art, a new deck of cards - both for reading and playing - will be designed for a game publisher and more than a few gallery owners have started to realize the value of my doings. So, if I should want to work myself to death that won't be hard to accomplish. Such a thought might carry some enticement, but I think I'll settle with a few vascular spasms for the time being.

Grönborg is the new address, yes, Storgatan 73. If I'm in you might find a door kind of around the corner in entrance D. Welcome friends, I've bought this enormous pink sofa with two armchairs almost just for you!

Det var tänkt att jag skulle dra söderut nu i årskiftet, men i stället hyr jag den här ateljén här i stan, längst ut på Storgatan i Grönborg, ett halvår till att börja med, så jag får plats och tid att ordna med arbete, affärer och personliga grejer. Vad som sker kommande halvår kommer att vara avgörande på så många sätt. Närmast i tiden ligger en separatutställning på Trollhättans Konsthall där drygt 200Kvm ska fyllas med min konst, en ny kortlek - både för spel och spådom - ska designas åt ett större spelföretag och ett flertal gallerister har börjat inse värdet av det jag gör. Så skulle jag vilja arbeta ihjäl mig vore det inte svårt att ordna. En sådan tanke bär kanske med sig en viss lockelse, men jag tror jag nöjer mig med en släng kärlkramp så länge.

Grönborgs var den nya adressen ja, Storgatan 73. Är jag anträffbar finns där en dörr typ runt hörnet i uppgång D. Välkomna vänner, jag har införskaffat en enorm skär soffa med två tillhörande fåtöljer nästan enbart för er!

2008-01-02
The Select Your Future painting.
Målningen Välj din framtid.

...had a vision of a booth where a lion was sitting behind three crystal balls.

"Select your future" the lion said.

...hade en syn där ett lejon satt bakom tre kristallkulor i ett bås.

"Välj din framtid" sa lejonet.2008-01-01

Sundsvall about an hour ago, happy new year!

Sundsvall drygt en timme sedan, gott nytt år!

2007-12-28

So, I've got this urge to make a perfect ellipse, or oval.

I get a piece of flexible (but not stretchable) wire with a wire clamp, two nails, one pencil, one toy wheel and a ruler.

I mark out the desired ellipse's centre and outer edges on the backside of the board I want to make elliptic. In this case a golden rectangle (short side = long side * 0.618); one of the standard formats I use for my paintings.

Så, jag har fått för mig att göra en perfekt ellips, eller oval.

Jag plockar fram en stump följsam stålvajer med tillhörande vajerlås, två spikar, en penna, ett leksakshjul samt en linjal.

På baksidan av skivan jag vill såga till markerar jag den önskade ellipsens centrum och ytterkanter. I detta fall en gyllene rektangel (kortsidan = långsidan * 0.618); ett av de standardformat jag utgår ifrån till mina målningar.

The nails are hammered in at each side of the centre of the thought ellipse. Both nails should be placed equally far from the centre. The size of the wire noose and the distance between the nails are adjusted until the stretched noose reaches out to (but no further than) the edges of the desired ellipse.

Spikarna slås i på var sin sida om den tänkta ellipsens centrum. Båda spikarna ska vara lika långt ifrån centrum. Vajeröglans storlek och avståndet mellan spikarna justeras tills den utsträckta öglan når till och med den tänkta ellipsens ytterkanter.

A toy wheel rim or something similar which keeps the pen upright makes drawing easier.

Ett däcklöst leksakshjul eller liknande som håller pennan upprätt underlättar ritandet.

And that's it. Now you at least know how to start if you f.i. want to pimp up your ride with a set of oval rims or something along those lines.

Och det var det. Nu vet du i alla fall hur du ska börja om du t.ex. vill pimpa till din bil med ovala fälgar eller något åt det hållet.2007-12-23 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up