Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2007-10-27
Messenger from Anansi
A messenger from Anansi dances on my trousers.

  • Will not doing it make you cry tomorrow?
  • Will you remember it in ten years from now?
  • Will it earn you energy?

Then do it.

  • Kommer du att gråta imorgon om du inte gör det?
  • Kommer du att minnas det om tio år?
  • Kommer det att ge dig energi?

Så gör det då.2007-10-23
So, here's a brief description on how to cast cement sculptures. Make your own garden gnome or something more diligent, or even better; take advice from the stupidities below and buy something readymade instead.
Så, här är en kortfattad beskrivning hur man kan gjuta skulpturer i cement. Gör din egen trädgårdstomte eller något mer ambitiöst, eller ännu bättre; dra lärdom av nedanstående dumheter och köp något färdigt i stället.
I start by making a casting model, a so called master, out of air drying clay modelled on a styrofoam skeleton. In order to make the construction of the mold somewhat easier I fasten thin, semi-rigid plastic strips into cuts along the thought edges of each slice of the mold. It's of utter importance that the work is planned so that there are no negative release angles; all pieces of the mold must be easy to break loose from the finished sculpture.

Först tillverkar jag en gjutmodell, en så kallad master, i lufttorkande lera modellerad på en stomme av frigolit. För att underlätta tillverkningen av gjutformen fäster jag tunna, halvstyva plastremsor i skåror längs varje "tårtbits" (tårtbit = gjutformens delar) tänkta kanter. Det är av yttersta vikt att man planerar så man slipper negativa släppvinklar; alla tårtbitarna måste släppa från den färdga skulpturen utan problem.

Then the master is smeared in with some kind of releasing agent. Here I'm using coconut fat, which works kind of OK, but it's at least not poisonous and is fairly easy to get rid of later on.

Sedan slibbas mastern in med något slags släppmedel. Här använder jag kokosfett, det fungerar väl sådär men är i alla fall giftfritt och någorlunda lätt att tvätta bort senare.

The mold's pieces can become rather complex, but as long as they won't get stuck or break that won't matter.

Tårtbitarna kan bli rätt avancerade, men så länge de inte kommer att nypa fast eller gå sönder kan de se ut hur som helst.

The mold's pieces are made by smearing fibre glass into the partitions made up by the plastic ribbons. The ribbons are removed gradually when one side of them is covered with fibre glass and their support are thus no longer needed.

This is actually an idiotic poor man's method, fibre glass is basically a devilish invention that should be avoided. It smells like hell, it's unhealthy, straight out poisonous. If you do not wear supernaturally effective breathing protection then everything you put in your mouth the following days will have a tang of polyester added to its taste. You will become intoxicated, but not in that nice healthy alcoholic way, you will have to go trough weeks of sudoku therapy in order to regain all braincells lost. The small pieces of glass in the goo will dig into your skin and pop out in a pus filled blemish on some completely different spot on your body. You will get burning allergic reactions on your skin where you, unavoidable, despite that you have covered yourself in several layers of protective clothing, accidentally spilled the muck, and the only way to rid it is with acetone. And when the damn mold is finally finished it will be quite like a cactus on the outside and just as nice to juggle around with. I hate fibre glass. Actually these molds should be made of rubber-like silicone instead. If using silicone you won't need to be a fucking genius just to calculate all release angles either. The problem is that silicone is very expensive. Fibre glass is just rather expensive. But what I recommend most is to pay someone else to do this kind of shit job - that's the number one rule when it comes to all damned molding actually.
It was a wicked power which once taught humanity how to mold stuff.

"Gorgeously nice pot you got there, why don't you come here, stand here at the mountaintop beside me and look out and you'll see. I can show you how to fill that entire world with pots such as that one, you know..."

Tårtbitarna görs genom att smeta in glasfiber i facken som bildas mellan plastremsorna. Plastremsorna tas bort efterhand när de är täckta med glasfiber längs ena sidan och deras stöd inte längre behövs.

Det här är egentligen en idiotisk fattigmansmetod, glasfiber är i grund och botten ett djävulens påfund som bör undvikas. Det luktar helvete, det är ohälsosamt, rent av giftigt. Har du inte övernaturligt effektiva andningsskydd kommer allt du stoppar i munnen de följande dagarna ha en bismak av polyester. Du blir berusad, men inte på det där trevliga hälsosamma sättet som med alkohol, du får genomgå sudoku-terapi i veckor för att återbilda alla förlorade hjärnceller. Glasbitarna i smeten gräver in sig i skinnet och kommer ut i en varig böld någon helt annanstans på kroppen. Du får brännande allergiska reaktioner på huden där du, oundvikligen, trots att du virat in kroppen i flera lager skyddskläder, råkat söla smeten, och det går bara att få bort med aceton. Och när gjutformshelvetet väl är klar är den som en kaktus på utsidan och minst lika härlig att jonglera omkring med. Jag hatar glasfiber. Egentligen ska man göra sådana här gjutformar i gummiaktig silikon i stället. Om man använder silikon behöver man inte vara något jävla geni för att kunna räkna ut alla släppvinklar heller. Problemet är att silikon är mycket dyrt. Glasfiber är bara ganska dyrt. Fast allra helst ska man betala någon annan för att göra sådant här skitjobb - det är all jävla gjutnings första regel faktiskt.
Det var en ond makt som en gång i tiden lärde människan gjutkonsten.

"Himla fin kruka du har där, komsi, komsi, ställ dig här på berget bredvid mig och titta ut får du se. Jag kan lära dig att fylla hela den där världen med sådana där krukor, vet du...".

In order to accomplish a perfect fit pre-drilled assembly strips are built into the fibre glass before the pieces are taken apart. The strips are mounted in pairs, held together by screws, in enough numbers to keep the pieces steadily in place during casting, the screws should be easy to unscrew and should not be blocked.

Förborrade monteringsband för att hålla ihop gjutformen under gjutning byggs in i glasfibern innan tårtbitarna lossas, för att få en perfekt sammanpassning. Banden monteras ihopskruvade parvis, tillräckligt många för att hålla tårtbitarna stadigt på plats under gjutning, skruvarna ska lätt kunna skruvas ur och får ej blockeras.

The pieces are then removed from the master, hopefully they will release without trouble (yeah, dream on). Eventual - no, correction; as good as unavoidable - defects are repaired with polyester filler.

Tårtbitarna plockas lös från gjutmodellen, förhoppningsvis släpper de utan problem (ha! dröm vidare). Eventuella - nej, så gott som oundvikliga - defekter lagas med polyesterspackel.

Releasing agent, here more coconut fat, is smeared on while the mold is mounted so no spots are left unsmeared. Non-hardening fat modelling dough is used to cover up eventual seams, resulting in less work removing burr later on.

Släppmedel, här mer kokosfett, penslas på medan gjutformen monteras. På så sätt undviker man att missa någon fläck. Icke-härdande fet modellera - gubblera - används till att spackla igen eventuella skarvar, vilket resulterar i mindre slit med att slipa bort grader senare.

All artists agree that an upside down turned stool isn't necessarily the best thing to use to support a mold, but is usually within reach - and being within reach is the most important characteristic of things that will be used.

Before first use the mold is filled with water in order to measure approximately how much cement that will be needed.

Alla konstnärer är överens om att uppochnervända pallar inte nödvändigtvis är det bästa stödet för gjutformar, men är vad som vanligtvis finns inom räckhåll - och att vara inom räckhåll är den absolut viktigaste egenskapen hos de prylar man vanligtvis väljer att använda.

Innan formen används fylls den med vatten för att mäta ungefär hur mycket cement det kommer att behövas.

I use a kind of cement mix from Maxit called 4040 for castings such as this one. Common cement can take days to harden and no artist have that much patience, 4040 hardens in about an hour. 4040 cement is rather expensive so it might be a good idea to eke it out with up to 50% Leka pellets (a handful of curls also goes down as reinforcement) in order to cut down the costs and at the same time make the finished sculpture somewhat less heavy. The Leka pellets will also drain out superfluous water thus making it possible to make a more fluid mix.

This thing with filler in the cement mix can be seen as a parable to the dynamics of religion and science in people's heads; science is the cement and religion is Leka pellets and other crap one adds to the mix in order to fill out the mold (or the head) due to lack of decent cement (knowledge), in order to cast som kind of life philosophy. Too much Leka pellets will make the finished sculpture fragile and unserviceable, using only cement and the result will be, kind of... reliable and unquestionable.

Jag använder en slags cementblandning (eller snarare spackel) som kallas 4040 till sådana här gjutningar. Vanlig cement kan ta flera dagar på sig att härda och det är det ingen konstnär som har tålamod med, 4040 härdar på någon timme. 4040-cement är ganska dyrt så man kan med fördel blanda ut cementen med upp till 50% lekakulor (en näve krull åker också i som armering) för att få ner priset och samtidigt göra den färdiga skulpturen något lättare. Lekakulorna kommer också att suga upp överflödig vätska så att man kan få till en mer lättflytande blandning.

Det här med filler i cementblandningen kan liknas med hur religion och vetenskap fungerar i folks huvuden; vetenskapen är cementen och tron är lekakulor och annan skit man blandar i för att fylla ut gjutformen (eller huvudet) i brist på sammanbindande cement (kunskap), för att gjuta sig någon slags livsfilosofi. För mycket lekakulor och det färdiga resultatet blir skört och ohållbart, enbart cement gör slutresultatet, typ... hållbart och inget att tjafsa om.

The cement mix is poured in a little at the time, the mold is shaken vigorously before the cement starts to harden in order for the mix to float out properly, filling the mold's all details and ridding air pockets. Arms, tails and other weak spots of the sculpture are reinforced with reinforcement bars and scrap filling a similar function. Big spaces can be filled up with junk and other stuff you never want to see again.

This pour is done in two steps in order to fill out the whole figure. The bottom piece of the mold is not set in place before more than half the mold is filled and that pour has hardened.

Cementblandningen hälls i lite i taget, gjutformen skakas kraftigt innan cementen börjar härda för att cementen ska flyta ut ordentligt i formens alla detaljer och för att bli av med luftfickor. Armar, svansar och dylika klenare delar av skulpturen förstärks med armeringsjärn och skrot med liknande funktionalitet. Stora håligheter kan fyllas ut med skräp och annat man för alltid vill bli av med.

Den här gjutningen görs i två etapper för att cementen ska kunna rinna ut och fylla ut hela figuren. Bottendelen av gjutformen skruvas fast först när mer än halva formen är fylld och den fyllningen härdat.

Tying a few knots on the reinforcment bars will make the construction more stable.

Några knutar på armeringsjärnen gör så att konstruktionen håller ihop bättre.

The mold's bottom piece is fastened and the mold is set in another angle. It's a good idea to push in a few pieces of hard scrap when the mold is completely filled in order to increase the pressure in it. Another good idea is to flush the mold clean between pours.

Gjutformens botten skruvas fast och gjutformen vinklas om. När formen är helt fylld är det en bra idé att pressa in några hårda spillbitar för att öka trycket i formen. En annan bra idé är att spola ren fomen då och då.

The cement is allowed to harden for a few hours before it's time for the sculpture to come to being. Hopefully the mold's pieces will let go without too much travail and loud summonings of demonic fairytale entities.

Cementen får härda ett par timmar innan det är dags för tillblivelsen. Förhoppningsvis släpper tårtbitarna utan alltför mycket födslovåndor och högljudda åkallanden av demoniska sagoväsen.

Burr (rough edges from cracks in the mold) is better removed before the cement has become unreasonably hard. The mold is put together for the next pour in the same sweep as it's disassembled from the finished sculpture.

Grader (skarvar) skrapas med fördel bort innan cementen hunnit bli oresonligt hård. Gjutformen monteras för nästa gjutning i samma veva som den demonteras från den färdiggjutna skulpturen.

It's likely that the first sculptures will come out of the mold more or less as puzzles. That is no catastrophe and the sculpture can be repaired as shown in the picture; before the cement has fully hardened two cavities are carved out of the fractured areas, these cavities are then filled with polyester filler and pressed together in such a manner that a dumbbell shape is formed inside the structure. The fix will be stronger than the cement.

Man kan räkna med att de första skulpturerna kommer ur gjutformen mer eller mindre i pusselform. Det är ingen katastrof och delarna kan sammanfogas som beskrivs på bilden; innan cementen härdat fullt ut karvas två håligheter ut ur brottstyckena, dessa håligheter fylls med polyesterspackel och pressas ihop, på det att en hantelform bildas inne i strukturen. Lagningen blir starkare än själva cementen.

After the sculpture has been left in a shaded place to dry thoroughly for a few days it may very well be painted if that is desired.

The end result can be like this or that.

Efter att skulpturen fått torka ordentligt några dagar på en skuggig plats kan man med fördel måla den om så önskas.

Resultatet kan bli si eller .

2007-09-29

Finished the painting above earlier this week. Pics below show a detail of one of its four frisky dragons and an insight into the work process and hard artistic struggle which lies behind such a piece.

Here be more dragons.

Blev klar med den här målningen tidigare i veckan. Konstens vecka inleds i helgen, här i Sundsvall visar konstnärer sina verk i de flesta skyltfönstren längs Storgatan. Ett par av mina grejer syns hos Waynes Coffee och på Ljuspunkten. Fick också klartecken för ett större gig i entrén till Birsta City; blir en utställning där de två första veckorna i december. Med lite flyt kan det innebära att uppemot 500 000 pers kommer att se konsten.
When it comes to problems with flatulence and gases, swollen stomach and farting modern science has made great progress finding remedies for those afflicted. Listed below are some of the latest methods for once and for all put an end to flatulence, farting and the discomfort it involves. Should any of these methods seem interesting to you then do not hesitate to contact your physician and he or she will be very happy to assist you.

När det gäller problem med uppsvälldhet, gaser och fisande har den moderna forskningen inneburit enorma framsteg för de drabbade. Nedan listas några av de senaste metoderna för att en gång för alla sätta punkt för fisandet och det obehag det innebär. Skulle någon av dessa metoder verka intressanta så vänd er till er läkare så kommer han eller hon att med största glädje bistå er.

A new radical method which effectively puts a stopper on flatus (intestinal gases) and problems with a swollen stomach is to surgically attach this kind of special vent, made of hypoallergenic silicone. On the inside the vent is attached to the appendix - which almost seem to be put there solely for this purpose - and on the outside the vent is fastened with a titanium based surgical glue.

Stomach gas vent - Magventil

En ny radikal metod som effektivt hjälper mot gaser och svullen mage är att opera fast en sådan här ventil, tillverkad av hypoallergenisk silikon. På insidan fästs ventilen vanligtvis mot blindtarmen - vilken nästan verkar vara till för det ändamålet - och på utsidan limmas ventilen fast med ett titanbaserat kirurglim.

When the need arises the intestinal gas pressure can easily be lowered by opening the vent. The method is similar to the process of venting a radiator and it's important that the vent is located higher than the stomach when opening it. So, to avoid that other stuff than gas leak out it is recommended to assume the bridge pose when the vent is opened.

Stomach gas vent open - Magventil öppen

När behov uppstår kan man enkelt lätta på trycket genom att öppna ventilen. Metoden är snarlik den som används för att lufta värmeelement och det är viktigt att ventilen hålls högre än magen vid öppnande. Så, för att undvika att annat än gas tränger ut rekommenderas brukaren att stå i brygga när ventilen öppnas.

The vent can easily be tucked in so that it does not get caught in clothes or else comes in the way of normal living.

Stomach gas vent tucked in - Magventil infälld

Ventilen kan enkelt fällas in på det att den inte fastnar i kläder eller är i vägen på annat sätt.Another new method to help keep gases in check is this special intestinal gas drainage hose. The three metres long hose which is made of semi-rigid organic plastic is gradually swallowed bit by bit, a process which usually doesn't take more than one hour to accomplish. It will then take a day or so for the hose to travel, moved by intestinal villi, through the bowels to its correct working position.

Fart draining hose - Fisdräneringsslang

En annan ny metod för att hålla gaserna i schack är den här speciella gasdräneringsslangen. Den tre meter långa slangen som är gjord av halvstyv organisk plast sväljs en bit i taget, detta tar vanligtvis inte mer än en timme. Efter någon dag har slangen med hjälp av tarmluddets rörelser färdats genom tarmsystemet till rätt position.

When in position the system works by allowing the intestinal gases to seep through the draining holes and thus allowing the gas free passage through the hose out of the body. This effectively empties otherwise blocked gas pockets and thus prevents the stomach from swelling up, taking the wind out of the inconveniences such a condition usually brings. The user will thus never again need to fart since the body is constantly and continuously emptied of gases.

Intestinal gas draining hose in working position - Gasdräneringsslang i arbetsför position

Väl på plats fungerar systemet genom att tarmgaserna sipprar in i dräneringshålen och därmed har fri passage genom slangen ut ur kroppen. Detta tömmer effektivt annars blockerade gasfickor och förhindrar på så sätt effektivt svullen mage och de obehag en sådan innebär. Brukaren kommer däremd aldrig mer att behöva fisa då kroppen kontinuerligt och ständigt töms på gaser.

If on some occasion it's for some reason not desirable to release gas then the hose can easily be pushed in. After some muscular training based on specially adapted strain exercises the hose can be moved in and out without the need of manual power.

A rare side effect of this gas drainage system is that a negative pressure can build up in the hose, which might lead to the so called "suction butt" syndrome. But that is very unusual.

Intestinal gas draining hose tucked in - Gasdräneringsslang inskjuten

Om man vid något tillfälle inte önskar släppa ut gas så kan slangen enkelt skjutas in. Efter en viss muskelträning med specialanpassade krystövningar kan slangen föras in och ut utan hjälp av handkraft.

En ovanlig biverkning av detta dräneringssystem är att ett negativt tryck kan uppstå i slangen vilket kan orsaka s.k. sugstjärt, men detta är ytterst sällsynt.

There is no such thing as risk free surgery, so, before going through such lengths it should be tested if medicines can solve the issue. A new product against flatulence, uncontrolled farting and swollen stomach is Infart. The medicine has been used on animals - particularly cattle and pigs - for years in order to decrease carbon dioxide emissions, and has now finally been adapted for human use.

Infart anti flatulence pills - Infart gashämmande medicin

Alla kirurgiska ingrepp innebär risker, så innan man tar till sådana metoder bör man pröva om problemet går att lösa med medikamenter. En ny produkt mot svullen mage och okontrollerat fisande är Infart. Läkemedlet har använts i flera år för att begränsa koldioxidutsläpp hos djur - i synnerhet nötboskap och grisar - och har nu äntligen släppts för människor.

Infart works by compressing the intestinal gases into small ceramic pebbles, so called flatus nodules, more commonly known as fart balls.

These fart balls work as a excellent replacement for a fibre rich diet since they give volume to bowel motions in a manner similar to the workings of fibres. The balls also have a peeling effect on the intestinal walls which work preventive against hemorrhoids, polypi and some forms of intestinal cancer.

Scientists have also noticed in animal studies that the nodules have a checking effect on intestinal parasites; roundworms and such seem to find it pleasant to crawl into the cavities of the balls and thus follow them out of the host animal.

Infart intestinal workings - Infart invärtes funktion

Infart fungerar genom att det komprimerar gaserna i tarmsystemet. Tarmgaserna pressas på kemisk väg samman till små keramiska kulor, s.k. noduler, eller lite folkligare uttryckt fiskulor.

Dessa fiskulor tjänar som en utmärkt ersättning till en fiberrik kost då de fyller ut avföringen på ett liknande sätt som fibrer, och har dessutom en peelingeffekt på tarmväggen vilket verkar förebyggande mot hemorrojder, polyper och vissa former av tarmcancer.

Forskare har hos djur även upptäckt att kulorna har en hämmande effekt på parasiter; spolmaskar och dylikt verkar finna det trivsamt att krypa in i kulornas små håligheter och följer dem därmed ut ur värddjuret via avföringen.

When Infart is used industrially on cattle the ceramic fart balls are collected and undergoes a refining process. The final product is then marketed as LECA pellets. LECA pellets serve both as a soil improvement and as a filler in various cement compounds.

You can also contribute to an improvement of the Earth's climate by eating Infart and thus not only reducing your body's carbon dioxide emission but also make your faeces more environmental friendly and suitable for composting.

Flatus nodules, fart balls - Fiskulor

När Infart används industriellt på boskap tar man vara på de keramiska fiskulorna. Kulorna genomgår en reningsprocess och den färdiga produkten säljs under beteckningen lecakulor. Lecakulor fungerar både som en dränerande jordförädlingsprodukt och som filler i diverse cementblandningar.

Även du kan bidra till att förbättra klimatet på jorden genom att äta Infart varpå du inte bara minskar din kropps koldioxidutsläpp utan också gör din avföring mer miljövänlig och bättre lämpad för kompostering.

Before you consider medical treatment you should try to figure out why these gases appear. The most common reason is that your body is incapable to fully digest something in your diet. It's usually some kind of vegetable or root; potatoes, onion, beans etc. The reason can also be that milk sugar, lactose, or wheat protein, gluten, upset your stomach. So, before attempting any of the methods above you should try to exclude some products from your diet and see if the problems remain. These kind of problems are quite often temporary; if you for instance can't eat onion today you might be able to do that in the future, if you give your stomach a break from such food for a while, giving it a chance to recover.

And yes, an old trick to remove the smell of farts is to light a match.

Men innan du ens ger dig på att medicinera bör du fundera över varför dessa gaser uppstår. Den vanligaste orsaken är att det är något du äter som din kropp inte klarar av att smälta helt och hållet. Vanligtvis är det någon grönsak eller rotfrukt; potatis, lök, bönor etc. Det kan också bero på att du inte tål mjölksocker, d.v.s att du är laktosintollerant eller inte tål veteproteinet gluten. Så, innan du ger dig i kast med metoderna ovan så bör du pröva att utesluta vissa produkter i din kosthållning och se om problemen lindras. Ofta är problemen övergående; tål du inte lök i dag kan det hända att din mage återhämtar sig om den får en längre paus från sådan föda och kanske kan du äta lök igen om något år eller så.

Och just det, ett gammalt trick för att bli av med fislukt är att tända en tändsticka.


2007-09-22
Speed camera woodpecker.
Fartkamerahackspett

The Speed Camera Woodpecker is a bird which enjoys pecking on speed cameras placed along neat stretches preferably far out in nowhere. It does not care about speed cameras in populated areas and outside schools and such.

A somewhat diffuse relationship with so called "roundabout dogs" can't be denied.

You can have your very own woodpecker, just click here. But think twice before doing this in The States, it's quite likely that someone will mistake it for a bomb or something.

Fartkamerahackspetten är en fågel som trivs med att hacka på i synnerhet fartkameror placerade längs fina raksträckor med klar sikt. Andra dumheter den flyger på kan också vara frestande för den. Fartkameror i tätorter och utanför dagis och skolor bryr den sig inte om.

Ett något diffust släktskap med s.k. rondellhundar kan inte förnekas.

Du kan fixa en alldeles egen hackspett, med eller utan turban, genom att klicka här.

Update: The media coverage for this little trifle was somewhat surprising, the woodpecker appeared in both local newspapers, on the radio and TV before it flew away from the camera sometime on tuesday morning.

Uppdatering: Till min förvåning blev det en ganska stor mediagrej av denna lilla bagatell, hackspetten hann figurera i båda lokaltidningarna, TV och radio innan den flög i väg från kameran någon gång på tisdagmorgonen.2007-09-21

You need a piece of styrofoam or similar, a sharp knife and preferably a book with useful illustrations.
Carve out a woodpecker from the styrofoam.

Du behöver en bit frigolit eller skumplast, en vass kniv och gärna en bok med användbara illustrationer.
Skär till en hackspett av plasten.

The bird's "foot" is made of a piece of plate which is somewhat rounded with the help of a hammer. Make a cut, add some glue and push it in.

Fågelns "fot" görs av en plåtbit som rundas en aning med hjälp av en hammare. Gör ett snitt, ha på lite lim och skjut in.

The beak is reinforced with a small piece of plate which is glued stuck.

Näbben förstärks med en liten plåtbit som limmas fast.

A small strap is glued to the foot.

Ett litet spännband limmas fast på fästet.

Test the bird before painting and final use. Bend the foot so that the beak rests against the pole, thus causing a clinking sound when it gets windy.

Testa fågeln innan målning och slutgiltig användning. Böj till foten så att näbben nuddar stolpen på det att ett klinkande ljud uppstår vid blåst.

The woodpecker is painted with some cheap acrylic paint.

To be continued.

Fågeln målas med någon billig akrylfärg. En alternativ färgsättning är vit, blå, neongul och neonorange.

Fortsättning följer.

2007-09-18
 

If you walk in the forests surrounding my studio and suddenly get a feeling of being watched, then it's possible your feelings aren't lying to you. Click on the picture above to get closer.

Click here for more information on the sculpture The Myling: The Hidden Child.

Om du går omkring i skogarna runt min ateljé och plötsligt känner dig iakttagen är det möjligt att du inte misstagit dig. Klicka på bilden ovan för att komma närmare.

Klicka här för mer information om skulpturen Mylingen: Det dolda barnet.2007-09-14
Aristokraterna - The Aristocrats

Göteborgare, hör upp!

Nu på lördag 15/9 öppnar Art Now Gallery på Götabergsgatan 32 i Göteborg en utställning med mig och Anders Wollin. Jag har med åtta av av mina senare verk. Så missa inte denna sällsynta möjlighet att se min konst live.

Beginning this Saturday I will exhibit together with Anders Wollin at Art Now Gallery in Gothenburg.
 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up