Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Mĺlningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.

2007-03-18
Two sides of the matter - spot my camera.
Två sidor av saken - hittar du min kamera?
Yes, that's it!

I participated in the annual art fair in Skönsberg this weekend. It was pretty nice this year, despite the heavy snowfall which came and crushed our dreams of an early spring.

Så var "Vår Konst", den lilla konstmässan i Skönsberg avklarad. I år var det riktigt trevligt, förutom snöovädret som kom och krossade våra drömmar om en tidig vår.2007-03-16
Small fish in my pocket.
Små fiskar i min ficka.

I put my hand down the right pocket of my jacket and sense something unfamiliar.

It turns out to be a small plastic bag containing tiny dried fish.
My feelings aren't devoid of puzzlement.

-"What ya got there, is it shrooms?", asks Bror.

Jag stoppar handen i min högra kavajficka och känner något obekant.

Det visar sig vara en liten plastpåse med små torkade fiskar.
Det är inte utan att man blir lite fundersam.

-"Vad har du där, är det svamp?", frågar Bror.2007-03-12
British Museum of Natural History dinosaur models, click on them!
Brittiska naturhistoriska museets dinosauriemodeller, klicka på dem!

Last time we visited England I did not only manage to take an aerial photograph of the Hemel Hempstead fire but I also succeeded in getting the last... dinosaur... for my now complete Invicta Plastics dinosaur collection, namely the blue whale. That was a major event, it's almost 30 years since I got the first dinosaur for the collection; the brown stegosaurus, bought at the Museum of Natural History in Stockholm which sold them at that time. It's though The British Museum of Natural History together with Invicta Plastics Ltd who've produced these dinosaurs since 1973. So, now I got them all, a few painted variants are still missing, but they sort of do not really count.

The dinosaurs are rather well done in (mostly) scale 1:45. The models are used scientifically to, amongst other things, measure volume and weight of dinosaurs. Some enthusiasts also use to heat and reshape these dinosaurs to fit into their own landscapes and scenarios, or their own theories; "one can clearly see in fossilized footprints that the megalosaurus' feet didn't point outwards in that manner..."

I had this huge dinosaur interest as a kid. This was a few years before dinosaurs became widely popular and every kid could identify at least ten different dinosaurs without stuttering. So, in that cursed backwater I grew up, and in which I probably was the only one to know what a dinosaur actually was, this was yet another thing I had to fight for until (often) blood was shed. A few years later I had sort of a coolness revenge when I as a freshly baked artist sold a bunch of dinosaur paintings to a newly opened pub which due to that took the name "The Dino Bar". That place shut down years ago but the paintings from there show up on auctions here and there from time to time.

Förra gången vi besökte England lyckades jag inte bara ta ett flygfoto av Hemel Hempstead-branden utan jag lyckades även komma över den sista... dinosaurien... till min numera kompletta Invicta Plastics-dinosaursamling, nämligen blåvalen. Det var stort, det var nästan 30 år sedan jag fick den första dinosaurien i samlingen; den bruna stegosaurusen, inköpt på Naturhistoriska i Stockholm som på den tiden saluförde dem. Det är annars Brittiska naturhistoriska museet tillsammans med Invicta Plastics Ltd som gett ut dessa dinosaurier sedan 1973. Nu har jag då som sagt samtliga modeller, det som fattas är några målade varianter, men de räknas liksom inte.

Dinosaurierna är hyfsat välgjorda i ungefärlig 1:45 skala. Modellerna används vetenskapligt, bl.a. när man ska bedöma dinosauriers vikt och volym. Entusiaster brukar också värma och omforma dessa dinosaurier till att passa i egna landskap och scenerier, eller egna teorier; "man kan se på förstenade fotspår att megalosaurus tår inte pekade utåt på det där viset...".

Jag hyste ett stort dinosaurintresse som barn. Det var några år innan dinosaurer blev jättepopulära och varenda unge kunde identifiera åtminstone tio olika dinosaurier utan att staka sig. Så, i det förbannade bakvattnet jag växte upp och antagligen var den enda som visste vad en dinosaurie egentligen var för något innebar detta givetvis ytterligare något jag fick slåss för tills (ofta) blodvite uppstod. Några år senare fick jag väl någon slags coolhetsrevansch när jag som färsk konstnär sålde en drös dinosaurtavlor till en nyöppnad krog i Sundsvall som p.g.a. detta fick namnet Dinobaren. Dinobaren är numera nedlagd men tavlorna därifrån dyker då och då upp på auktioner här och där.

Digg this  Add to Delicous  Add to Furl  Add to Reddit  Add to YahooMyWeb  Add to Blinklist  Add to Fark 


2007-03-09
Cheers! Said the giraffe.
Skål! Sa giraffen.

I almost never visit pubs. That's not because there's a lack of pubs or because I absolutely do not want to or so. But all pubs are dark, noisy pits where normal conversation is impossible. The feeling I get is like being in a snake pit or in a monkey-house full of baboons; you're surrounded by untrustworthy animals and an attack can come from anywhere, anytime. It doesn't frighten me - violence is simple - but I prefer that kind of experiences in computer games.

One environment that would suit me for public intoxication could be some kind of library/gallery where one could sit in peace and quiet and enjoy a Trappist beer or a bottle of primitivo. Perhaps bring a sketchpad to catch those ideas a good vine usually brings, without risking getting some panting questioning idiot up one's face. A place for fruitful conversations with those friends that don't slide into a completely different personality when drunk. And there's the poodle's core. The reason why such places do not exist. The reason is these people who transform when drinking alcohol, not like we do, becoming only more ourselves, more creative, warmer and open minded - but like the dr. Jekyll and mr. Hyde of the fairy tales become atavistic bellowing primates. Those are the people in command, Every public place has to be constructed in order to withstand them, otherwise they will trash it in no time at all.
Fucking hell. I realize more and more that the relationship between happiness/meaning - misery/pointlessness in life is comparable with the amount of mass - emptiness in a hydrogen atom.

One solution could be to test all citizens when they've reached a certain age; intoxicate them with alcohol and if they upon that turn into trolls then castrate and ship them to Lapland, which of course then is enclosed with an efficient fence. After a few years following this procedure the human population ought to be cleansed from these transform-into-
monkeys-when-drunk
-genes.
Yeah, I know, the idea of cultivating the human genome by sorting out certain elements from the population isn't a new one, rather something which have been repeated over and over again during the course of history. An idea which might not sound that stupid, using the right arguments, but... The problem with such... gathering camps is though that it always end up being those who guard and maintain such establishments who really should be imprisoned there.

Jag går aldrig ut på krogen - eller, jo, det ska vara någon gång då, tidigt på kvällen för en bit mat eller något möte. Det är inte för att det är brist på krogar eller för att jag absolut inte vill eller så. Men alla krogar är dunkla skråliga hålor där normal konversation är omöjlig. Känslan jag får är att vara i en ormgrop eller i ett aphus fullt av babianer; man är omringad av opålitliga djur och en attack kan komma när som helst från vart som helst. Det skrämmer mig inte - våld är enkelt - men jag föredrar den sortens upplevelser i form av dataspel.

En miljö som skulle passa mig för offentlig berusning vore någon slags bibliotek/galleri där man i lugn och ro kunde avnjuta en mörk trappist-öl eller en flaska primitivo. Kanske ha med sig ett skissblock för att nedteckna de idéer ett bra vin brukar föra med sig, utan att behöva riskera att få någon flåsande ifrågasättande idiot upp i ansiktet. En plats för givande konversationer med de där vännerna som inte får en helt ny personlighet när de blir berusade. Och däri ligger anledningen till att sådana platser inte existerar. Anledningen är de här människorna som förvandlas vid alkoholpåverkan, inte som oss till att bara vara mer oss själva, mer kreativa, varmare och öppnare - utan likt sagans dr. Jekyll och mr. Hyde till atavistiska bölande primater. Det är de som bestämmer, alla offentliga platser måste anläggas så de står emot böset, annars kommer de och slår sönder hela rasket på nolltid.
Fy fan. Man inser mer och mer att förhållandet lycka/meningsfullhet - elände/meningslöshet i livet är jämförbart med andelen massa - tomrum i en väteatom.

En lösning vore att testa alla medborgare när de uppnått en viss ålder; man berusar dem med alkohol och om de då förvandlas till troll så kastrerar och skickar man dem till Lappland, som man givetvis inhängnat med ett dugligt stängsel. Efter några år av detta förfarande borde då dessa förvandlas-till-apor-under-
alkoholpåverkan
-gener vara borta ur populationen.
Jo, jag vet, den här idén med sortering och ansning av människans släktträd genom att avlägsna vissa element ur populationen är inte ny, snarare något som upprepats om och om genom historien. En idé som kanske inte låter så dum, framlagd med rätt argument, men... Problemet med att skapa sådana... uppsamlingsläger är dock att det alltid slutar med att det är de som vaktar och upprätthåller dylika etablissemang som egentligen borde sitta inspärrade där.2007-03-07
Ghost of a cat.
Ett kattspöke.


2007-03-06

Since there are hardly no galleries to speak of in Sundsvall artists who want to exhibit here have to organize such things themselves. Last weekend Dagmar Glemme exhibited her colourful works during a well visited two day show in distinguished Hotel Knaust.

Eftersom det knappt finns några riktiga gallerier i Sundsvall längre får konstnärer som vill ställa ut här ordna lokaler och sådant själva. Förra helgen hade Dagmar Glemme en välbesökt tvådagarsutställning med sina färggranna alster i anrika Hotell Knausts lokaler.2007-02-28

Sometimes (I would like to believe) my art leaves a deeper impression on (young) creative people, just as artist's such as M.C. Escher, Karl Axel Pehrson and Nils Dardel once enlightened my early steps on the artistic path.

Here Joshua Carter has done a school work about me as an artist, a part of it being this above painting (inspired by these works). A balanced composition and a very good use of colour, the bright colours of the beasties are well founded in the background which makes them a natural part of the painting despite their brightness - and I like the red one's tail carriage.

Next to hard cash things like these are what makes it worthwhile for me as an artist to exhibit my art.

Ibland (skulle jag vilja tro) gör min konst ett djupare intryck hos (unga) kreativa människor, liksom konstnärer såsom M.C. Escher, Karl Axel Pehrson och Nils Dardel en gång lyste upp början på min konstnärliga vandring.

Här har Joshua Carter gjort ett skolarbete om mig som konstnär, en del av det innefattar målningen ovan (inspirerad av dessa verk). En balanserad komposition och ett väldigt bra bruk av färg, de ljusa färgerna hos krittren är väl inbäddade i bakgrunden vilket gör dem till en naturlig del av målningen trots deras ljusstyrka - och jag gillar den rödas svansföring.

Näst rediga kontanter är det så'nt här som gör det värt besväret för mig att visa upp min konst.2007-02-22
Workspace (-22C outside the window)
Arbetsplats (-22C utanför)

Whether this is an office, a sculptor's workshop, a painter's studio, a gym or just a place where to sit and stare out over the city depends on which direction the chair is spun towards. When I'm absent this is the cat's chair though, regardless which direction it's turned.

Huruvida detta är ett kontor, en skulpturverkstad, en målarateljé, ett gym eller en plats att bara sitta och glo ut över stan (med Ortviksfabriken och Alnön längst bort) från, beror på stolens vridning. I min frånvaro är dock detta Kattens stol, oberoende av dess vridning. 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up