Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.

2007-01-24
A chupacabra hunter

The sculpture section with its rather varying image quality has been a thorn in my side for quite some time but now I've finally gotten into wasting far too much time on improving the photos of the later works upon that they won't be completely overshadowed when compared to the brand new sculptures that I'll soon make public.

Well, have you seen such a long working sentence since Marcel Proust?

Skulptursidan har med dess tämligen varierande bildkvalité länge varit en nagel i ögat på mig men nu har jag äntligen tagit mig för att slösa bort alldeles för mycket tid på att förbättra fotografierna föreställande de senare verken så att de inte helt ska förblekna inför de splitter nya skulpturerna jag snart kommer att offentliggöra.

Nå, har ni sett en så lång fungerande mening sedan Marcel Proust?2007-01-23
M acting.
M spelar teater.

M is - somewhat reluctantly - participating in a play. The play's title is Here we break down but what do we go on towards and is about a person who is tossed around in the Swedish welfare system.

M är - något motvilligt - med i en teateruppsättning. Pjäsen som spelas heter Här bryter vi i hop men vad går vi vidare till och handlar om en människa som bollas runt i välfärden.


Joel Langton, an artist who runs the blog The latest Art news found the mention-my-blog-field at the bottom of this blog's frontpage, and can thus now consider himself mentioned.

Visit his blog to learn one or two things about art and artists.2007-01-16

Let's have a look at five strange antiquities within my reach. Curio I've found at flea markets and I-don't-know-where:

Here's the first one, guess what it is!

    -It's a scorpion!
    -Yeah, duh! But it's also something else...

Vi kollar in fem märkliga antika prylar i min närhet. Kuriosa jag dragit på mig från loppmarknader och jag-vet-inte-var:

Här är den första, gissa vad det är!

    -Det är en skorpion!
    -Jo, visst, men det är också något annat...

...you can start by pulling out its tongue. When the scorpion is in use the tongue is probably kept hidden somewhere else.

...du kan börja med att dra ut dess tunga. När skorpionen används är tungan troligen undangömd någonstans.

You can then push back the tongue through the scorpion's mouth, notice that doing so makes its tail come out...

Du kan sedan trycka tillbaka tungan in i skorpionens mun, notera att när du gör så åker dess stjärt ut...

...which means that the Scorpion Padlock now is opened. The tongue is the key you see.

Onto the next item:

...vilket betyder att skorpionhänglåset nu är öppnat. Tungan är nyckeln serru.

Vidare till nästa pryl:

This is a Vajra or Dojre, that means both diamond and thunderbolt and it's a sacred symbol in both Buddhism and Hinduism.

It's actually a divine weapon, same as Thor's hammer and Zeus thunderbolts. It is said that the vajra is used to destroy all kind of ignorance, which in the Hindu tales often mean the decapitating of demons, demons which then usually changes into some benevolent creature instead. The god-vajras were made by the dwarf Tvastir from the bones of the sage Dadhica (Dadhichi).

Detta är en vajra eller dojre, vilket betyder både diamant och åskvigg och är en helig symbol både inom buddismen och hinduismen.

Det är ett gudomligt vapen, samma som Tors hammare och Zeus åskviggar. Det sägs att vajran används till att förinta alla sorters ignorans, vilket i hinduiska sagor ofta betyder halshuggning av demoner, demoner som då förvandlas till något godhjärtat kreatur i stället.

Guda-vajrorna tillverkades av dvärgen Tvastir utifrån Dadhicas (Dadhichi) ben.

This one is hollow though, which means that it's not armed. If so there would have been a piece of bone or something going straight through this hole.

Den här är ihålig, vilket betyder att den inte är laddad. Om så vore skulle det sitta en benbit eller nå't i det här hålet.

This jolly fellow is probably a Fu-dog (I'm not absolutely certain, it could just as well be a lion), but if he is a fu-dog then he's also a demon killer, often found guarding temples in Asia.

Den här glada jycken är antaglien en fu-hund (jag är inte helt säker, kan ju vara ett lejon också), men om han är en fu-hund fungerar han också som demondräpare och hittas ofta vaktandes tempel i Asien.

Then we move forward in time (hard to avoid, ain't it?).

This is a vintage Plastic Fruit Woman, which is hanging in our kitchen. She's just a pretty weird object.

Så rör vi oss framåt i tiden (som alltid).

Detta är en antik plastfruktskvinna som hänger i vårt kök. Hon är bara en ganska märklig pryl - det räcker.

This wooden Evil Looking Santa is pretty good when you want to scare the kids...

Den här till synes ondsinta tomten är bra att ha när man känner för att skrämma barnen...

...and that works even better when you use it as the nutcracker that it is.

You put whatever you want to crack in its mouth and crush it by pulling a lever on its back.

...och det fungerar till och med bättre om du använder den som den nötknäppare den faktiskt är.

Du stoppar vad du nu vill knäcka i tomtens mun och krossar det med hjälp av spaken på baksidan.2007-01-05

After the exposure we thought we better put Vera, the cat agent from the future to some good use. No more pretending "I'm just a perfectly normal stupid cat so just feed me, stroke me and be happy with that"-nonsense. So here she's proofreading some of M's manuscripts. We haven't figured out if it's M or me (or both of us) she's here to study. She thinks that keeping at least that a secret gives here some leverage.

Efter avslöjandet ansåg vi att det bästa var att sätta Vera, kattagenten från framtiden i meningsfullt arbete. Inget mer göra sig till; "jag är bara en helt vanlig dum katt så bara mata mig, kela med mig och var glad för det"-trams. Så, här sitter hon och korrekturläser några av Ms manus. Vi har ännu inte listat ut om det är M eller mig (eller oss båda) hon skickades hit för att studera. Hon anser att den hemligheten ger henne åtminstone lite inflytande.2007-01-04
Birch tree - BjörkKnobbly tree - knubbigt träd

Currently I'm running into trees.

Just nu springer jag in i träd.Sun and Mercury And not to be forgotten, Ravana's bloggyblogblog (or this mirror) should be mentioned. He delves deep into existential issues, seeking life's puzzle pieces in Hinduism, poetry and such.

I did too, for a while.2007-01-01

Outside my window last night; a rain of fire.

Utanför mitt fönster i natt; ett eldregn.2006-12-30

So, the year 2006 is about to end - it's sure been a tough one. I checked through the blog in order to make some kind of compilation, and below you'll find the result.

Amazing, seems like I've had at least about two fun experiences per month.

Click on the images if nothing else.

Så nu är hundåret 2006 slut. Jag kollade igenom bloggen för att åstadkomma någon slags årsredovisning, nedan ser ni resultatet.

Wow, verkar som om man åtminstone gjort ungefär två roliga saker per månad.

Klicka på bilderna om inget annat.

The LED-
artcrime tutorial
was a hit.
LED-
gör-så-hären
blev en hit.
It's important to bond with your cat - and this is how to do it. Det är viktigt att bli kompis med din katt - och så här gör man.
When shopping at Willys we happened to buy The World's Largest Strawberry. It became so popular that about 17 000 visitors a day surfed in to check it out for a while. När vi en dag i våras handlade på Willys råkade vi köpa Världens Största Jordgubbe. Den blev så populär att runt 17 000 besökare om dagen surfade hit för att kolla in den ett tag.
We traveled inland a lot this year, the result: High end cultural journalism. Det blev en hel del turer inåt landet i år, med högklassig kulturjournalistik som resultat.
The Druid at Lidl gave us quite a lot of insider info on our fave grocery store. Druiden på Lidl gav en hel del insider-information om vår favvo-affär.
We all carry scars from when we grew up, and those claiming that their childhood was a happy time should be treated with a pinch of salt. Vi bär alla på ärr från vår uppväxt, och de som påstår sig ha haft en fullt ut lycklig barndom bör man ta med en nypa salt.
Yes, I'm a member of, or probably rather founded, the moose-graffiti club. Så blev man medlem av, eller antagligen snarare grundade, älg-
graffitiklubben.
It pays to follow my blog, my readers do at least not suffer from sensitive teeth anymore... Det lönar sig att följa med min blogg, mina läsare lider i all fall inte av ilningar i tänderna längre...
...nor do they suffer from sore feet or knees from running. ...inte heller får de ont i fötterna och knäna av att springa.
How to make a paintbrush from your cat's tail.

Så gör du en målarpensel av kattens svans.
Celebrities lay tables contest at IKEA. Kändisar dukar bord-tävling på IKEA.
Och så har man varit lekfarbror åt RIX MorronZoo.
The Iron Maiden art Exhibition at Hard Rock Cafe in Stockholm. Iron Maiden konstutställningenHard Rock Cafe i Stockholm.
Follow the birth of a polyester dragon. Följ en polyesterdrakes födelse.
The death of my father... The eventual god responsible for all of this does best for its own sake to continue its absence.

Bardos

Min fars död... Den eventuella guden ansvarig för allt detta gör för sin egen skull bäst i att fortsätta sin frånvaro.

Bardos

My suggestion on what to do with Olof Palme's Square in Sundsvall. Revolutionary but hardly likely to be implemented. Som man ropar i skogen... Mitt förslag om vad göra med Olof Palmes Torg i Sundsvall. Revolutionerande men ogenomförbart i det här kulturklimatet.
Folket i Yttervärlden, eller på Den Andra Sidan gjorde sig märkvärdiga genom att genomföra ett sådant där val igen. Jag rätar ut frågetecknen:
The End of the World - you have no idea how close it was this time, all because of Swedish Television. SVTs konstprogram Arty höll verkligen på att ställa till det.
Tacka försynen för 10%-ig öl.
Konstdebatt blev det en hel del av när vi tänkte till lite över hur länskonstnärer med kompisgäng skamlöst delat på alla offentliga konstnärliga uppdrag. Här, Här, Här, Här och Här kan du kolla upp det hela om du vill.

Blev det något bättre då? Nej, det bästa en konstnär i Sundsvall kan göra är fortfarande att flytta därifrån.

Ride got pimped, finally.
Bilen fick sig en välbehövlig pimpning till slut.
This year's Street Feast, no surprises but I did get a few nice pics.

Årets Gatufest, inga överraskningar men en del fina bilder.
Let me see now, was there anything more... Yes, we blew the cover on our cat Vera, which actually is a spy from the future, and I took a few nice photos when me and my brother searched for those trousers in the forest. I did make a few paintings also. Få se nu, något mer... Jo, avslöjandet att vår katt Vera egentligen är en spion från framtiden, och det blev en del snygga foton när jag och brosan letade efter de där byxorna i skogen. Jag målade en del tavlor också.


2006-12-29

My paintings Dragonslayer and The Ride are now available as posters, shiny high quality offset prints that is.

Click here for more info.

Nu finns mina målningar Drakdödaren och Liften som affischer. Visst, affischerna har funnits på Boom och Bokia i Sundsvall några veckor redan men nu kan ni också få tag på dem här.

Planscherna är 50 X 70 centimeter stora blanka offsettryck i högsta kvalité och 300 pix stycket vill jag ha för dem, frakt inkluderat. Maila mig för att beställa, säg till om ni vill ha dem signerade/dedikerade - det tar jag inget extra för. 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up