Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.

2006-06-22
Nice running shoes.

Some of you - dear readers - might know by now that I am a dedicated runner.

My current running shoes now celebrates their first 5 months of use and thus looks like that (picture above) which means that it's high time to switch to a new pair. That gives me the opportunity to share some of my infinite wisdom regarding running, and one particularly important fact: The most likely cause behind most knee pain and the easy way to rid it.

Några av er - kära läsare - kanske känner till vid det här laget att jag är en hängiven löpare.

Mina nuvarande löparskor firar nu sina första 5 månader och ser därför ut så där (bilden ovan) vilket betyder att det hög tid att byta till ett nytt par. Det ger mig möjligheten att dela med mig av lite av min oändliga visdom när det gäller löpning, och en i synnerligen viktig bit fakta: Den vanligaste orsaken till knäsmärta och den enkla metoden att bli av med den.

Quite a few people get serious pain in the area of their Achilles tendon when they start to walk or run (and then use that as an excuse to stop training - those whimps!). This pain then often start to wander upwards, to the knees, then to the hips, where it sometimes is diagnosed as ischias pain (wether that diagnose on the symptom is correct or not - well, I don't know). In time the pain reach up in the back.

The pain in the Achilles tendons is often diagnosed as an inflammation in those tendons or their membranes, but it's more likely that it's firstly the bursae (mucous filled sacs which serve as a buffer between bones, tendons and muscles) in the heel that are swollen and irritated, a condition which worsens when the edge of the shoes gnaws at the sides of the heel. The bursae are irritated because the load on the foot is skew causing the bursae to be mangled between the Achilles tendons and the sides of the shoe.


Red is not blood, red is pain.

Tämligen många får intensiva smärtor runt hälsenorna när de börjar att gå eller springa (och använder det som en ursäkt att lägga av med att träna - veklingar!). Denna smärta börjar snart vandra uppåt, till knäna, vidare upp till höfterna, där den inbland diagnostiseras som ischias (huruvuda den diagnosen på symtomet är korrekt eller inte - tja, jag det vet jag inte). Med tiden når smärtan ryggen.

Smärtan i hälsenorna blir ofta diagnostiserad som en inflammation i dessa eller deras bindvävnader, men det är mer troligt att det i första stadiet är hälens slemsäckar som är svullna och irriterade, ett tillstånd som förvärras av att skornas kanter gnager mot hälens sidor. Körtlarna är irriterade därför att belastningen på foten är skev, vilket orsakar att körtlarna manglas mellan hälsenan och skosidorna.

Why the load on the foot is skew is simply put this:

Your feet might look like this >

Foot - Fot

Varför foten är skevt belastad är enkelt beskrivet detta:

< Din fot kan se ut så här.

While the soles of your shoes look like this >

The problem is that big cavity below the arch, what will happen is called excessive pronation; the arch flattens out each step making the ankle tilt inwards.

Sole - Sula

< Medan dina skosulor ser ut så här.

Problemet är den där stora håligheten under hålfoten, det som inträffar kallas överdriven pronation; hålfoten plattas ut i varje steg vilket gör så att ankeln tippas innåt.

To solve this problem you need arch support. You can easily make your own, using polymer clay or some similar material.

Roll two equally sized pieces of clay as seen in the picture.


För att lösa detta behöver du hålfotsinlägg. Du kan enkelt göra dina egna med hjälp av polymerlera eller något liknande material.

Rulla två lika stora bitar lera som det visas på bilden.

Shape the clay after your arches.

Make sure that your arch supports aren't too big, that could cause the opposite of pronation, excessive supination, which means that the ankle tilts too much outwards. That is not as bad as pronation but can cause ligament damage and/or a sprained ankle.


Forma lerbitarna efter dina hålfötter.

Se till att inläggen inte blir för stora, det kan orsaka motsatsen till pronation, överdriven supination, vilket innebär att ankeln tippar för mycket utåt. Det är inte lika illa som pronation men kan orsaka skador på senhinnor och/eller vrickningar.

Round off the edges, bake the supports hard in the oven (if you've made them from polymer clay).

These home-made hard arch supports are best suited for walking. When using hard arch supports your feet will feel rather sore during the first days until you get used to them, but after the initial pain you might feel has subsided you will probably never want to use shoes without arch support again.


Your cat will eagerly assist you.

Runda av kanterna, baka inläggen hårda i ugnen (om du gjort dem av polymerlera).

De här hemmagjorda hårda inläggen lämpar sig bäst för gång. När du börjar använda hårda inlägg kommer dina fötter bli tämligen ömma de första dagarna tills du vant dig, men när den initiala smärtan tonat bort kommer du antagligen aldrig vilja ha skor utan hålfotsinlägg igen.

The arch support should be placed in the shoe so that it presses lightly at the back of the arch when you stand up.
Hålfotsinläggen ska placeras i skon så att de pressar lätt mot bakre delen av hålfoten när du står upp.
When running you will be better off with soft supports, made of some rubberish material. Commercial supports are often too low though, so you might need to stack a pair of them. The picture shows how I wear them in my running shoes. Without them I would get half a year of knee pain from half an hour of running.
"Maratonskor" köpta för 59:- på Lidl, duger finfint.
Vid löpning är det bättre att använda mjuka inlägg, tillverkade av något gummimaterial. Köpta inlägg är dock ofta för låga, så du kan behöva stapla ett par stycken. Jag använder mina som på bilden. Utan dem skulle jag åka på ett halvårs knäproblem efter en halvtimmes löpning.
You fasten the supports under the shoe's inner sole (it's the same procedure with bought supports as with your home-made ones). Two-sided carpet tape is excellent for making them stick.
If the inner sole is glued to the shoe you might have to carefully tear part of it loose to be able to slip the support in underneath it.


Du fäster inläggen under skons innersula (det är samma procedur med köpta inlägg som med dina hemgjorda). Dubbelsidig mattejp är utmärkt att fästa dem med.
Om innersulan är fastlimmad kan det vara nödändigt att försiktigt riva upp den en bit för att kunna trycka in inlägget under den.

A few final advices before you take off:

  • Running shoes do not need to be expensive, you will find good shoes for less than $20, and at the speeds you will be able to run using these advices no one will be able to see the brand of your shoes anyway.

  • If you put your weight on the heel when you run you will need dampening shoes, if you run on your toes then a dampening sole will be mostly a hindrance to you.

  • Sport socks are not the best option when running long distances, use thin "seamless" suit socks instead.

  • Stomach troubles when running is common, and the most common reason for this is either that you shake your belly's content too much, or that your stomach gets cold. An easy way to solve this is to use an elastic back support belt, turned backside front, over your belly. It will both keep you warm and prevent your belly from bouncing around too much - and it won't show through your sweater.
In the forest no one will see you run.

Några avslutande råd innan du springer iväg:

  • Löparskor behöver inte vara dyra, på Rusta och Lidl och dylika ställen hittar du bra skor för under 200:-, och så snabbt du kommer att springa om du följer de här råden kommer ingen att hinna se märket på dina skor ändå.

  • Om du lägger tyngden på hälen när du springer behöver du skor med bra stötdämpning, om du däremot springer mer på tårna så kommer alltför dämpande skor vara mer i vägen än till nytta.

  • Sportstrumpor är inte bäst att springa långt i, bäst är "gubbstrumpor"; sådana där tunna "sömlösa" kostymstrumpor.

  • Magbesvär är vanliga hos löpare, och det beror vanligtvis på att du skakar om maginnehållet för mycket eller blir kall. En enkel lösning på detta är att du skaffar ett elastiskt ryggbälte, som du sätter bakfram, med ryggdelen över magen. Det håller dig både varm och hindrar att magen studsar omkring för mycket - och det syns inte genom tröjan.
I skogen kan ingen se dig springa.2006-06-19

These are days of sunshine, those, as all days, are counted. The difference is that they are more counted than the other days of the year. So, instead of sitting there bleaching towards translucency infront of that screen (which won't give you those vitamin Ds you need no matter how much you turn up the light) you should go outside.

Don't forget the camera.

Detta är solskensdagar, de är, liksom alla dagar räknade. Skillnaden är att de är mer räknade än årets andra dagar. Så, i stället för att sitta där och blekas till genomskinlighetens gräns framför skärmen (som inte kommer att ge dig de där behövliga D-vitaminerna hur mycket du än vrider upp ljuset) borde du nu gå ut.

Glöm inte kameran.

Klicka, klicka:

Sun Dragon - Soldrake
Sun Dragon

Soldrake

Trombidium - Sammetskvalster
Trombidium, these are actually used as an aphrodisiac in some parts of the world. How to? You let 'em crawl over selected parts and enjoy the tickle.

Sammetskvalster, de här används faktiskt som afrodisiaka i vissa delar av världen.

Green leafs
Green leafs.2006-06-13
Eden Mor nude picture

I've no idea why, but recently I've got a noticeable amount of visitors searching for "Eden Mor Pictures".

Eager as I am not to disappoint my dear visitors, I had to do something about that. So lads (my intuition tells me most of you doing that search are), here you go, a free eden mor nude picture.2006-06-06
Baby with tail, Monkey Boy - Barn med svans.

My mother has recently spent some time sorting photos taken during the last 50 years, and today I sat down and skimmed through my childhood. I often get a feeling of tiredness when dealing with this kind of retrospection through old photos, seldom does it bring happiness.

It's an unpleasant reminder of things which could have been done to a better outcome, and regarding my childhood there are particularly two issues where I find it hard to forgive my parents.
The first is that they never fulfilled their far gone plans to move to Australia. Winters, cold and darkness are really not my cup of tea, and left unattended they will probably sooner or later be the cause of my death.

The second issue is that they took my tail from me. Sure, it would have caused some social issues in the beginning, and to sit down, in a car seat for instance, might have been somewhat of a problem. But, as if I haven't always been a tad outside socially anyway (and prefer it that way), and car seats are easily modified. And not a thought on that by bereave me of my tail I also lost my air conditioning, without the tail as a cooler I sweat for no reason at all, which is the main reason why I usually tie a so called zandana around my head.

So parents, learn from this and let your kids decide for themselves about their tails' be or not be!

Min mor har nyligen sorterat foton tagna under de senaste 50 åren, och idag jag har bläddrat igenom min barndom. Jag får ofta någon slags trötthetskänsla av att blicka tillbaka genom gamla foton på det här sättet, sällan innebär det någon glädje.

Man blir obehagligt påmind om sådant som kunde ha gjorts bättre, och när det gäller min barndom är det i synnerhet två saker som jag har svårt att förlåta mina föräldrar för.
Det ena är att de aldrig gjorde slag i sina långt gångna planer att flytta till Australien. Vintrar, kyla och mörker är inte min grej och lämnade oåtgärdade kommer de väl förr eller senare att bli det som orsakar min död.

Det andra är att de tog svansen ifrån mig. Visst, den kanske hade orsakat en del sociala problem till en början, och att sitta ner, t.ex. i ett bilsäte, kanske hade inneburit en del problem. Men, som om jag inte alltid varit aningen utanför socialt ändå (och föredrar det), och bilsitsar är enkla att modifiera. Och inte tänkte man på att genom att beröva mig svansen blev jag också av med luftkonditioneringen, utan svansen som kylare svettas jag för ingenting och det är huvudorsaken till att jag vanligtvis knyter en sådan där zandana runt huvudet.

Så föräldrar, lär av detta och låt era barn bestämma över sina svansars vara eller icke vara själva!2006-06-03

Konfirmation - Confirmation
We just got home from M's brother's confirmation. Out of concern for him I didn't, and for the moment I won't, share my opinions on god-stuff, religion and similar devilry.
He did get a considerable stack of origami paper though.

In our neighbour's garden some young men, dressed only in their underwear, are fighting. If you do not believe me then look at the movie. There's probably a female behind the tree, waiting the outcome of the fight.
It is that time of year, y'know.

Origami Horse

Vi kom just hem från Ms Brors konfirmation.

Origami paper
Origamipapper
Av hänsyn till honom varken gick jag in på eller ska här (för tillfället) gå in på vad jag tycker om gudigheter, religion och dylikt fanskap. Han fick i alla fall med sig en försvarlig bunt origamipapper hem.

I grannens trädgård utanför mitt fönster slåss två unga män, endast iförda underkläder. Tror ni inte på mig så titta på filmen. Troligtvis sitter en hona bakom trädet och inväntar utgången.
Det är ju den årstiden.2006-04-31
Frog and Snake - Orm och Groda
Frog and snake.
Groda och orm.

We went down to Stockholm over the weekend, I had to fetch a stack of paintings I've had on display on Hornsgatan (If that means anything to you. Well I tell you; quite a few Swedish artists might be prepared to kill in order to have a few of their paintings on Hornsgatan in Stockholm).

We spent the early Sunday afternoon at the Zoo - Skansen - and below are some of the photos I took.

I'm particularly pleased with the photo of the sleuths.

Vi drog ner till Stockholm över helgen, jag måste hämta en trave tavlor jag haft på Hornsgatan (puckeln och det där köret, ni vet [...nähä]).

I alla fall fördrev vi ett par söndagstimmar på Skansen, och nedanför är några bilder jag tog.

Jag är nog mest nöjd med fotot på sengångarna.

Rakka rakka, klicketiklacka:

Sleuths picture.
Sleuths eating.

Sengångare äter.

Marmoset picture.
Marmoset
Baboon family picture.
Baboon family

Babianfamilj

Zoo picture.
Lemur in box.

Lemur i låda.

Lemur picture.
Lemur bun.

Lemurbulle

Small monkey picture.
Small monkey.

Liten apa.

Small monkeys picture.
Another small monkey.

En liten apa till.

What was that?!
Animated meerkats.

Animerade surikater.

Snake in bush picture.
Snake in bush.

Orm i buske.

Snake and frog picture.
Snake and frog.

Snake and frog.

Yellow snake picture.
Yellow snake.

Gul orm.

Yellow frogs picture.
Yellow frogs.

Gula grodor.

Blue frogs picture.
Blue frogs.

Blå grodor.

Snap turtle picture.
Snap turtle.

Snappsköldpadda.

Alligator turtles picture.
Alligator turtles - guess how many.

Alligatorsköldpaddor - gissa hur många.

Cockroaches picture.
Cockroaches

Kackerlackor

Climbing bear picture.
Climbing bear

Klättrande björn

Lynx picture.
Lynxes

Lodjur

Wolves picture.
Wolves

Vargar

Wolverine picture.
Wolverine

Järv

Bison picture.
Bison
Owl picture.
Owl

Uggla

Geese picture.
Geese on the roof.

Gäss på tak.2006-04-30
Fritillaria meleagris: Kungsängslilja - Snake's Head - Checkered Lily

The Checkered Lilies (also known as Snake's Head or Fritillaria meleagris) have started to come up around my toolshop. Checkered Patterns are extremely rare in nature, especially among living things, and these flowers do look rather odd, particularly if it's the first time one pays notice to them.

Have a look in the archives if you wish to see more flower pictures.

Kungsängsliljorna, Fritillaria meleagris, har börjat komma upp runt ateljén. Rutmönster är extremt ovanliga i naturen, särskilt bland de levande tingen, och de här blommorna ser tämligen udda ut, särskillt om det är första gången man lägger märke till dem.

Ta en titt i arkivet om du vill se mer bilder på blommor.2006-04-24
How To Lay a Table - IKEA Dukningstips

As you might remember (no, didn't think so either) I was participating in one of those celebrities-lay-table-contests during the grand opening of the new IKEA building. Some celebrity kind of people each laid a table, and then kind of ordinary people was supposed to guess which celebrity laid what table. First price was everything on the the table of choice.

Since the contest is now over I can disclose that it was I who laid the table above.

The picture shows my table before it was censored; after I had done my thing and gone home the IKEA staff removed all knives and other sharp objects from the table.

I can understand that, but why the meat hammer and the carafe with coloured decoration gravel was removed is beyond me.

Som ni kanske minns (nähä) så var jag med i en sådan där kändisar-dukar-bord-tävling under invigningen av nya IKEA. Några typ kändisar skulle duka varsitt bord och sedan skulle typ vanligt folk gissa vem som dukat vilket bord och den som vann fick alla prylar på valfritt bord.

Tävlingen är nu över så jag kan avslöja att jag dukade ovanstående bord.

Fotot visar mitt bord innan det censurerades; efter att jag härjat klart och gått hem avlägsnade personalen samtliga knivar och andra vassa föremål från bordet.

Det kan jag förstå, men varför kötthammaren och karaffen med färgat grus togs bort är mer obegripligt.

Bitte klickschen:
Middagstips - detalj: Råttsvanssoppa och Helstekt Groda. Dinner Tip: Rat tail soup and Whole Roasted Frog
Dinner Tip: Rat Tail Soup and Whole Roasted Frog.

Middagstips: Råttsvanssoppa och Helstekt Groda.

Dukningstips - detalj
Middagstips: Syltad Kattunge och annat smått och gott. - Dinner suggestion: Pickled Kitten, and some assorted sweetmeats.
Pickled Kitten, and some assorted sweetmeats.

Syltad Kattunge och annat smått och gott. 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up