Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Målningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.

2006-04-30
Inland wall of skulls

Today we went on a trip to the place where M grew up, far, far inland, since she had some unfinished business to take care of there.
While she dealt with that I strolled around the surroundings and took some pictures.

Click on the thumbnails for larger pics with descriptions.

I dag åkte vi en tur långt, långt inåt landet, förbi Ånge vidare till Ms barndomstrakter eftersom hon hade en del ouppklarade affärer att pyssla med där.
Medan hon tog hand om det strövade jag runt i omgivingarna och tog några bilder.

Klicka på småbilderna för förstoringar med förklarande texter.

2006-04-28
Max Magnus Norman, Titti, Roger, Gert Fylking Sverige.

För andra gången(!) den här veckan var jag ute på ett sån't där, öhh... Jobb!

Den här gången skulle jag agera lekfarbror med RIX MorronZoo (Gert Fylking, Titti Schultz och Roger Nordin) i Världshuset. Gänget skulle framför publik måla var sin tavla under min handledning. "Måla något ni drömt" föreslog jag, och alla började genast måla med rött och svart. Ljudet fungerade knappt och det hela var tämligen jönsigt, men, va fan.

RIX FM är för övrigt en strålande affär; har någon någonsin tjänat så mycket på att prenumerera på Absolute Music?

Det är för övrigt M som vanligtvis tar bilderna jag själv är med på.

For the second time(!) this week I was out on that thing again... a Job!

This time I should act play leader for the people at RIX MorronZoo (Sweden's probably most popular radio show). They should paint one painting each in front of an audience under my supervision. "Paint something you've dreamed", I suggested, and they all started painting using red and black colours. The sound didn't work as it should and it was all rather silly, but what the hell.

M took the picture (she takes most of the photos I'm on).2006-04-25

In order to properly bond with your cat you have to share its interests. The cat's number one interest beside sleeping and a few months each year; sex, is hunting.

So here are a few tips on how to join in hunting with your cat, and to its delight, how to add your human advantages - such as length, ingenuity and intelligence - to your cat's already excellent hunting skills. The result of this symbiosis is unbeatable.

When hunting small game, such as insects, the technique known as the cat gun is highly recommended.

För att bli riktigt kompis med din katt måste du dela dess intressen. Kattens främsta intresse förutom att sova och ett par månader om året; sex, är jakt.

Här följer några tips om hur du kan dela jaktintresset med din katt, och till kattens stora glädje, hur du lägger till dina mänskliga fördelar - såsom längd, uppfinningsrikedom och intelligens - till din katts redan förträffliga jaktegenskaper. Resultatet av denna symbios är oslagbart.

När du och katten tillsammans jagar småvilt, såsom insekter, är tekniken känd som kattgeväret att föredra.

Kattgeväret - Cat gun

How to handle the cat-gun in a safe manner:

1. Cat-gun with safety on.
2. Cat-gun with safety off, ready for action.
3. The cat-gun have built in target acquisition, just follow its head movements and they will aid you toward your game.

Common house flies are a popular game since the cat alone find it hard to follow them when they go for safety in the ceiling - hence if you assist the cat in this task, it will be your lifelong friend.

Så här brukar du kattgeväret på ett säkert sätt:

1. Kattgeväret är här säkrat.
2. Kattgeväret osäkrat, färdigt att användas.
3. Kattgeväret har inbyggd målsökning, du behöver bara iakttaga dess huvudrörelser och de kommer att leda dig till ert byte.

Vanliga husflugor är ett populärt vilt eftersom katten ensam har svårt att följa dem när de söker säkerhet i taket - därför får du i katten en vän för livet om du assisterar den med detta.

Sorkfiske - Fishing rodents

Rodent fishing is a popular (particularly when food is scarce) Swedish sport which is as fun for the cat as it is for its owner. Using a special made fishing rod the cat can be stealthy lowered upon the non suspecting rodent.

The cat should be fastened comfortably to the harness angled a tad head down. The exact angle is not especially important since the cat is an agile animal perfectly capable of finding the best angle of attack by itself.

Sorkfiske är en populär sport vilken är lika roande för katten som för dess ägare. Med hjälp av ett särskilt sorkfiskespö kan katten ljudlöst sänkas ned på den intet ont anande gnagaren.

Katten fastsätts på ett för den bekvämt sätt en aningen vinklad nedåt i selen. Den exakta vinkeln är inte särskilt viktig då katten är ett förslaget djur och lätt hittar den bästa attackvinkeln själv.2006-04-24

Visitor no. 1 - Besökare nr. 1 I dag var jag ute på ett sån't där, vad heter det nu igen... Jobb!

Med anledning av den stundande invigningen av det nya IKEA-komplexet i Birsta bjöds några lokala kändisar (förutom undertecknad; Susanne Fellbrink, Pernilla Berg och Jerry Thåström) in för att duka varsitt bord med IKEA-grejer. Sedan ska det bli en tävling där folk ska gissa vem som dukat vilket bord, den som gissat rätt kan då vinna alla grejer på valfritt bord.

Today I was out on a, what's it called now... Job!

Because of the upcoming grand opening of the new IKEA complex a few local celebrities, including me, were invited there to lay a table each, using only IKEA stuff. When the place opens a contest will be held were people should try to figure out which celebrity laid what table, the winner gets all the stuff on the table of choice.2006-04-21
Ringar på vattnet - Water ripples

I woke up this morning from one of those rare, vivid dreams; M and I was swimming down a river, not unlike our river Ljungan during summertime, but the water was warm. I understood that this was a dream when M dived; she would never dip her head below the surface of the water in this world. We came to a bridge on which my father was lying down sunbathing. He said something to us, but what he said was not meant to be remembered. I noticed that he still had psoriasis - it's obviously a disease which goes deep. I looked at M, treading water by the bridge, and she had only one eye, like a cyclops, it was probably a pun regarding that we earlier dived into the river. It seems to work that way in Meta, Bardos, where our thoughts carry more weight than here.

That is what I want to believe, but a man who strives to be honest towards himself should never be sure of such things.

Later in the afternoon was my father's funeral.

When I was introduced to the priest he exclaimed "oh, yes, the dauber".

Of course it couldn't be avoided, but I had asked for, on behalf of my and my father's interests, to be spared from any mention of Jesus, god or any other fairy tale character during the ceremony.

My father was one of the people who stood me closest, and because the stroke he suffered deprived him from the ability to swallow he was during his last week in a way slowly choked to death.
One sits there beside the hospital bed and do not know if the hospital personnel are doing their best, neither if one self is. One can not give any advice or do anything. That all too familiar powerlessness regarding the order of things, you know - you who know.

If there is a higher power behind this meat grinder of a world, then there's no reason to worship that power.

You have to excuse me, you who believe yourselves to know better, but I just can't see religious people as fully accountable; such people who only allow themselves to think that far and then replace further thinking with dogmas. If you are such a fellow you will never understand my art, and if you don't then we won't have much of a common deeper nature to share. In my eyes you are intoxicated.

There are too much of respect and tolerance toward religious stupidity from the side of the better knowing. People suffer and are killed, strains are put on research and individuals are kept from evolving into their best - all in the name of some damned fairy tale characters.
The respect and tolerance are in many cases sprung from fear (compare with the eye-serving respect for the mafioso) but since people seem to fear everything, also fear to show their fears, they use blatant sophistry in order to try and explain that they actually stand for a good and humanistic view when flashing their respect and tolerance.

There is all and none to fear; whatever you do you have death and suffering ahead of you. The only really right thing you can do is to use the time you have left in the best possible ways.

Jag vaknade i morse efter en sådan där sällsynt, tydlig dröm; M och jag simmade nedför en flod, liksom Ljungan på sommaren men med ljummet vatten. Jag förstod att det var en dröm då M dök; hon skulle aldrig doppa huvudet under vattnet i den här världen. Vi kom snart till en brygga på vilken farsan låg och solade, han sade något, men vad var inte ämnat att minnas. Jag noterade att han fortfarande hade kvar sin psoriasis - det är tydligen en sjukdom som går djupt. När jag tittade på M, trampandes vatten där vid bryggan, hade hon bara ett öga, som en cyklop, det var väl någon vits som relaterade till att vi nyss dykt i floden. Det verkar vara så i Meta, Bardos, där tanken väger tyngre än här.

Det är vad jag vill tro på, men säker på sådant får aldrig en människa som vill vara ärlig mot sig själv vara.

Senare på dagen var min fars begravning.

Trots att jag å mina och min fars vägnar bett om att slippa höra om Jesus, gud eller några andra sagofigurer under begravningen gick det givetvis inte att undvika.

När jag presenterades för prästen utbrast han "jaså, målarkludden!".

Min far var en av de människor som stod mig närmast, och i och med att den stroke han råkade ut för berövade honom förmågan att svälja kvävdes han på sätt och vis sakta till döds av sin egen saliv under drygt en veckas tid.
Man sitter där vid sjuksängen och vet inte om sjukhuspersonalen gör sitt bästa, om man själv gör sitt bästa. Man kan inte komma med några råd och man kan inte göra någonting. Den där alltför välbekanta maktlösheten över tingens ordning, ni vet - ni som vet.

Om det nu finns någon högre makt bakom denna köttkvarn till värld, finns det sannerligen ingen anledning att helga den makten.

Ni får ursäkta mig, ni som tror er veta bättre, men jag kan bara inte se religiösa människor som fullt tillräkneliga; sådana som bara tillåter sig själva att tänka till en viss gräns, och sedan ersätter vidare tänkande med dogman. Är ni sådana kommer ni aldrig att förstå er på min konst, och gör ni inte det har vi inte mycket av djupare karaktär kvar att samtala om. I mina ögon är ni berusade.

Det finns för mycket respekt och tolerans för religiösa dumheter från de med bättre vetandes sida. Människor plågas och dödas, forskning förhindras och individer tillåts inte utvecklas till sitt bästa - allt i namn av några förbannade sagofigurer.
Respekten och toleransen kommer i många fall utifrån rädsla (jämför med ögontjänar-respekten för mafioson) men för att man tydligen är rädd för allt, också rädd för att visa sin rädsla, sofismieras detta ofta om till att man är duktig och humanistisk som visar just respekt och tolerans.

Det finns intet och allt att rädas; hur du än gör har du lidande och död att se fram emot. Det enda riktigt rätta du kan göra är att använda den tid du vet du har på bästa möjliga sätt.2006-04-18
Jack Skellington lost his head
Jack Skellington seems to have lost his head...


En kyss från landströmmen glömmer du aldrig.
Passa er barn, annars kommer Landströmmen och pussar er!


2006-04-17
Record flowers
Besöksstatistik för MaxMagnusNorman.com de senaste dagarna. Siffrorna under blommorna visar antalet faktiska besökare. På torsdag köpte vi jordgubbar...

Last days' MaxMagnusNorman.com visitor stats. The numbers below the flowers show the amount of actual visitors. On Thursday we bought some strawberries...

Föga anade jag det händelseförlopp som startades när jag plockade åt mig två paket jordgubbar senast vi var och handlade.

Jordgubben var verkligen enorm, tyvärr redan stadd i förfall men trots detta med en vikt tydligt över 200g. Världens största jordgubbe enligt Guinness Rekordbok odlades fram 1983 av någon G. Anderson i England, den jordgubben vägde 231g.

Vad som sedan hände var att bl.a. portalen eBaum's World upptäckte och länkade till inlägget jag skrev om denna enorma jordgubbe, vilket i sin tur ledde till att jag fick 17 189 besökare till sidan den dagen. Det är andra gången eBaum's World länkar till MaxMagnusNorman.com, förra gången var det mina skulpturer som hamnade i rampljuset.

Närmare 20 000 besökare på en dag - särskilt för en konstsida - kan låta avundsvärt, men tyvärr får man sällan in någon "kvalitetstrafik" på det här viset. Knappt någon av alla dessa människorna klickade sig vidare till min konst eller brydde sig om annonserna på sidan, och titta bara på kommentarerna till nämnda inlägg (och då har jag tagit bort mer än hälften av dem)!.

Little did I foresee the course of events which started when I picked up two packages of strawberries last time we were out shopping.

The strawberry was indeed enormous, sadly already in a state of decay, but despite that still weighing in well over 200g. The world's largest strawberry according to Guinness World Records was the anno 1983 231g strawberry of some G. Anderson in Britain.

What then happened was that amongst other the Internet portal eBaum's World discovered and linked to the post I wrote about this gigantic strawberry, which in turn led to my site getting 17 189 visitors that day. This is the second time eBaum's World links to MaxMagnusNorman.com, last time the limelight fell upon my sculptures.

Close to 20 000 visitors in one day might sound enviable - especially considering that this is basically an art site, but sadly enough one seldom get any "quality traffic" this way. Hardly anyone of those people checked out my art nor paid any attention to the ads on the page, and just look at the comments for the mentioned post (and then I've removed more than half of them)!

One of the strawberry post commentators mentions "the strawberry in her hand" when speaking of the picture where I let the cat taste the World's Largest Strawberry...
Apple in hand
Hi, little apple, do these hands look girlish to you?
Crushing apple with hand
Well, do they, punk?


2006-04-13
Strawberry picture: The World's Largest Strawberry
Jordgubbarna är ovanligt stora för årstiden.
I dag var vi och handlade på Willys. Där köpte vi världens största jordgubbe. Den väger över 200g och är något bredare än kattens huvud.

 

 

 

Katten Vera smakar på Världens Största Jordgubbe, men hon föredrar tomater.

Vera the cat tastes the Worlds Largest Strawberry, but she prefers tomatoes.

Today we went shopping for groceries at Willys, where we bought the world's largest strawberry. It weighs more than 200g and is somewhat broader than our cat's head.Vera the Cat Tastes the World's Largest Strawberry


 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up