Index

Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Contact
Search
 
Mĺlningar Nytt: Köp tryck
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Kontakt
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.

2006-04-09 English version, over there, on the right

För några veckor sedan blev jag (på något sätt) inbjuden tillsammans med Bror Högbom till sossarnas högkvarter på Ö. Långgatan 17 för att diskutera det planerade bygget av den då s.k. Hamnarenan. Vi var tänkta att representera stadens konstnärer. Övriga inbjudna var chefer och representanter från Sundsvall Dragons, båda teatrarna, Pipeline, Kammarorkestern o.s.v. Stadens Kulturelit som det uttrycktes - för vår del måhända i vissas öron en halvsanning, om än en värmande sådan.
De som arrangerade mötet och var där för att diskutera med oss var Christer Berglund, Margareta Johansson och Petter Stenberg.

Hamnarenan är ett projekt som antas kosta ca. 500 000 000 kronor. Trilobit - Phacopida För att ni ska förstå hur mycket pengar detta är så kan ni titta på den här förstenade trilobiten, den levde och dog långt innan ryggradsdjur såsom grodor, du & jag och dinosaurier var påtänkta. Skulle den här trilobitens föräldrar ha sparat en krona om året (utan ränta - i madrassen) åt den från att den föddes fram till idag skulle det fortfarande fattas 50 000 000 kronor om den skulle vilja ha en egen Hamnarea. Sådana är de summor vi talar om.

Pengarna finns dock, och ur ett större perspektiv är det en småsumma. Ungefär vad ett enda JAS-plan kostar (men det är med mängdrabatt, om du slår till på typ minst 50 stycken).

Så sätt igång och bygg - kultur förbättrar samhället - och det ger jobb, kudos och underhållning.

Att vi blev kallade till detta möte är dels för att sossarna behöver stöd för projektet. (Själv är jag mer åt det liberala hållet, men när de som kallar sig liberaler i Sverige kommer med de mest anti-liberala förslagen och Sverige i grund och botten är en sossemaskin uppbyggd av sossarna så får man helt enkelt följa matoset om man ska få någon middag.) I en arbetar-konservativ håla som denna fungerar politiken som så att om endera falangen (höger eller vänster) kommer med ett förslag på ett större projekt (typ ombyggnad av motorvägen, nergrävning av järnvägen eller en ny månbas) så vinner den andra politiska falangen lätt nästa omröstning genom att ställa det aktuella projektet mot vård, skola och omsorg. Därför är det en bra taktik för endera falangen att hålla vård, vägar, skola och omsorg lite halvsunkiga så att man alltid har den nödvändiga fienden att komma och dra med när det behövs.

Den andra orsaken till att vi blev kallade är att det behövs konkreta förslag till vad en sådan multi-arena ska innehålla för grejer. Diskussionen gick några varv där de flesta närvarande kulturarbetarna klagade över hur ohållbar deras situation var i nuläget. När detta hållit på länge nog yttrade jag att;

"...är det inte mer ett helt kulturkvarter i stil med Soho i London med en idrottsarena ni är ute efter, mer en ny stadsdel än att pressa in allt i en enda byggnad...".

Begreppet kulturkvarter eller hamnkvarter eller i alla fall kvarter av något slag blev genast sömlöst vedertaget och det blev också vedertaget som om det vore politikerna själva som kommit med det.
En intressant studie av hur politik fungerar - men också en intressant studie hur konstnärer fungerar; de kommer med en idé som snappas upp och sedan glömmer alla var den kommer ifrån och sedan dravlar någon att den (idén) en gång steg upp ur det kollektiva medvetandet eller nå't. Som med hjulet, och Tetris.

Det preliminära förslaget Bror och jag hostade upp - efter någon minuts betänketid - å stadens (och landets, coh världens) konstnärers vägnar, var dels ett 20-tal i stort sett gratis ateljéer för yrkesverksamma konstnärer - ett av villkoren för tillträde kunde vara att man hade "öppet hus" ett par dagar i veckan där offentligheten kunde komma och besöka de inhysta konstnärerna. Dels en konsthall för mer enhetliga utställningar, och i samband med denna ett mindre, kommersiellt galleri där de inhysta konstnärerna kunde visa och avyttra sina verk mer dynamiskt.
Vidare är det tänkt att de olika kulturyttringarna i detta kvarter ska "korsbefrukta" och dra fördel av varandra, däri har nog de mångsysslande konstnärerna den vikigaste rollen.

Ja, jag vet att detta låter som värdens överdrift i alla Onkel-Tom-präglade konstnärers öron. "Såå mycket kan vi väl aldrig få, eller ens ha mage att önska oss eller?"

Tänk för det kan vi. Nu när vi konstnärer löst grupperat oss här i staden har politikerna börjat lyssna på oss. Som enskild individ existerar man inte i ett demokratiskt samhälle, men som grupp får man sin röst hörd. Lösningen för oss konstnärer med ateljéer och en konsthall är definitivt det minst kostsamma av alla delar - såsom teatrar, konsertscener och idrottsarenor detta framtida kulturkvarter kommer att bestå av. Den minst kostsamma delen, men också den del i projektet som kommer att ge mest eko ute i världen och in i framtiden.

Varför ska vi konstnärer, som är de som föder de idéer som bygger samhällen och kulturer nöja oss med mindre?

Missa f.ö. inte Brors artikel i ST.

A couple of weeks ago I was (in some way) invited together with Bror Högbom to the Social Democrat's (the political party currently in power) local HQ to discuss the planned construction of the so called Harbour Arena. We were there to represent the town's artists. Other people invited were bosses and representatives for Sundsvall Dragons (the city basket team), both theatres, Pipeline (a music institution), the chamber ensemble and so on. The city's cultural elite as it was put - for our part perhaps in some people's ears a half-truth, but a warming such.
Those who arranged the meeting and were present to discuss with us were Christer Berglund, Margareta Johansson and Petter Stenberg.

The Harbour Arena is a project which will cost the state at least 500 000 000 SEK in building, which is equal to about $71 000 000. In order for you to picture such an amount of money you should have look at the petrified trilobite in the photo on the left. It lived and died a very long time ago, long before vertebrates such as frogs, you & me and dinosaurs were even thought of. If this trilobite's parents would have saved one SEK each year from its birth until today it would still be lacking 50 000 000 SEK if it should crave for a Harbour Arena of its own. That's the kind of money we're talking about.

The money do exist though, and seen from a higher perspective it's a rather small expense. About the cost of one single JAS fighter plane (but then that is a discount price if you decide to buy at least 50 of them).

So start building - cultural events improve the society, create jobs, kudos and entertainment.

One reason why we were summoned to this meeting is because the politicians need support for the project. Yes, I know that these are left wing politicians and I'm more of a liberal (Sweden is so far left on the scale that liberals are considered right-wing here), but since the Social Democrats constructed this society as a Social Democratic machine you just have to follow the smell of food in order to get something to eat - literally speaking.
In a labour-conservative hole such as this one politics follow the rule that if either the right-wing or the left-wing faction comes with a suggestion (such as to rebuild the highway [in a town with a population of about 150 000 we have the traffic problems of a megacity], dig down the railway [currently the whole town pauses each time a train pass], or to build a new moon base) the other faction easily wins the next vote by putting the funding of the suggested project against health care, education and such. Due to this it's an effective tactic by either phalanx to maintain health care, education and other tax funded social services in a working but rather poor condition, so that they always have the necessary enemy to fall back on when needed.

Another reason why we were called was that they need advice and suggestions on what stuff they should put into such a multi arena. The discussion took a few laps around the room were most of the people present complained at length about the precariousness of their current work locations. When this had been going on long enough I uttered that;

"...isn't it more of a whole cultural district, kind of like London's Soho, including a sports arena, you're looking for, more of a new city block than trying to squeeze it all into one single building..."

The concept of a cultural district/block or a harbour district or something along that stretch was almost instantly seamlessly picked up as something the politicians themselves had put on the table.
An interesting study of the workings of politics - but also one of the workings of artists; artists tend to come up with one or another idea which is picked up and then all seem to forget where it came from in the first place and then someone starts to drivel that it (the idea) raised from some kind of collective consciousness or something. As with the wheel, and tetris.

The preliminary suggestion which Bror and I coughed up - after about one minute of thinking time or so - on behalf of the city's (and the world's) artists, were partly a twentyish something basically free studios for professional artists - one of the conditions for access could be that the inhabitants kept the doors open a few days each week so that the public could visit the artists present. Also included should be an exhibition hall for more conceptual exhibitions, and in connection to that exhibition space a smaller commercial gallery where the artists present could sell and exhibit their art in a more dynamic way.
Further on it is thought that the different interest groups inhibiting this cultural district should cross fertilize and take advantage of each other, and in that the artists probably will play the most important role.

Yes, I know that this sounds like a preposterous exaggeration in the ears of all you Uncle-Tomish artists. "We can't possible get that much, we can't hardly deserve it, or what?"

But we can. Now when we artists in the town have formed a loose grouping the politicians have started listen to us. As an individual one hardly exists in a democratic society, but as a group one's voice will be heard. The suggested solution for us artists regarding free studios and room for exhibitions is the least expensive part of this project - compare it with the costs for the theatres and sports arenas of this cultural district. The least expensive part, but also that which will reverberate out most in the world and into the future.

Why should we artists, who are those who give birth to the ideas which build societies and cultures settle for less?2006-04-01
Karl Gunnar Norman, min far

Min far, Karl Gunnar Norman, dog i dag kl. 5:45, 76 år gammal.

Han fick en allvarlig stroke i måndags och återhämtade sig aldrig. Han föddes 1930.

Han var en av de bästa människorna i min värld.

Det här var den sista bilden jag tog av honom, för ett par veckor sedan, när jag demonstrerade min nya mobil.

My father, Karl Gunnar Norman, died today at 5:45 am at the age of 76.

On monday he suffered a severe stroke from which he never recovered. He was born in 1930.

He was one of the best people in my world.

This was the last photo I took of him, a couple of weeks ago when I demonstrated my new mobile phone.2006-03-25

The Orange Man / Apelsinmannen

The Orange Man sets it free.2006-03-18
Vår Konst i Skönsberg 2006

Så var det åter dags att bege sig till Skönsberg för Konstens Dag, eller som det numera kallas; Vår Konst. Yrkesverksamma konstnärer och amatörer bosatta i nejden visar upp företrädesvis måleri i Skönsbergs Folkets Hus. Visst, kvalitén är varierande - men - varför överhuvudtaget bry sig om det i detta sammanhanget?

Apropå kvalitetskontrollanter: Alldeles innan jag drog iväg till tillställningen idag fick jag ett mail från Dag Ståhle, som p.g.a. denna debattartikel blev uppringd av en upprörd konstinköpare på Landstinget (ej att förväxla med Landstingets Konstförening - de är schyssta), Kicki H någonting, omnämnd i Ståhles debattartikel.
Kicki H ska ha framfört en hel del (för att komma från det hållet, d.v.s von oben; typiska) dumheter, förutom att Ståhle fick intrycket av att hon försökte skrämma och sätta honom på plats ska hon även ha yttrat "...att det inte finns några konstnärer i Sundsvall..." och vidare att "...det måste vara fel på (dessa icke-existerande) konstnärerna...".
Hoho! Hör ni också ljudet från öppnandet av ytterligare en burk Whoop-ass?

Ett tillägg, missa inte Håkan Lundbergs inlägg i ST i den pågående konstdebatten.

Vår Konst i Skönsberg 2006
Vår Konst i Skönsberg: Två, ja vad kallas de där som egentligen inte finns? Just, konstnärer i Sundsvall; Lena Backman och Gucko.

Åter till Skönsberg. Arrangemanget växer, jag har aldrig sett så många besökare tidigare år, och hör och häpna; flera konstnärer fick faktiskt sälja en och annan tavla (en av dem skyndade genast iväg och tankade bilen, medan möjligheten fanns).

Jag misstänker att det faktum att vi levt om såpass mycket i media på sistone är huvudorsaken till detta nyväckta intresse.

Lär av det ni osynliga barn, som tror att det är någon slags dygd att bara hålla klaffen när folk kliver omkring på er.

 • Ingen kommer åt er om ni säger som det är.
 • Om de kommer åt er så är det inte hela världen.
 • Visar ni att ni finns så börjar ni så sakteliga ta form, börjar existera.
 • För mycket gnäll? Nej du, rövsparkande mot en korrumperad självutnämnd smakpolis/kulturelit skulle jag då inte klassificera som gnäll. Motsatsen skulle jag dock benämna slavmentalitet, eller att vara bekväm. Det är bara att välja.

Vår Konst i Skönsberg 2006
Vår Konst i Skönsberg: M i förgrunden, George Bush Jr till vänster.2006-03-17 (English version further down)
Världshuset
Konstnärer presenterar förslag till utsmyckningen av Olof Palmes Torg på uppdrag av Norrvidden Fastigheter AB. Mitt skymtas längst upp till höger
Artists are presenting their proposals regarding the aesthetisation of Olof Palme's Square.

Det var pressvisning i Världshuset av förslagen till Olof Palmes Torg i dag. Ungefär hälften av närvarande konstnärer hade faktiskt fått ihop möjliga lösningar på estetiserandet av nämnda plats - resten körde sin grej.

Jag gick medelvägen, här är mitt förslag i sin helhet:

  Förslag till Olof Palmes Torg

  Bakgrund

  För någon månad sedan då jag fått detta uppdrag blev jag ställd inför ett dilemma, jag brukar ju bara måla mina visioner - hur skulle jag kunna få in något om Olof Palmes Torg i det manifestet? Olof Palmes TorgDet hela löste sig dock. Jag gick hem och lade mig och vilade, somnade, och drömde en märklig dröm. I drömmen befann jag mig på en stor äng, där mötte jag Palme i form av en gargoyle. Han landade bredvid mig och berättade att han nu flög omkring och skötte om ett stort idylliskt grönområde (i någon slags himmel antar jag).
  Han sade: "Jag har det bra här, jag har vingar och många djur att ta hand om och jaga och de smakar precis sådär man vill att de ska smaka utan att man visste det innan. Vill ni göra ett torg åt mig så gör det som det ser ut här där jag är nu", och så visade han mig en vattenomgärdad gräsplätt med ett träd och några färggranna djur, typ som pokémon eller nå't.

  Konkret förfarande

  Idén är då att anlägga en sådan liten park, med små skulpturer (utspridda som på målningen) bevakade av Palme-gargoylen (denna tillverkad i metall eller plastmaterial med liknande gedigenhet och hållbarhet) sittande på ett klippblock bredvid.Parken värms upp av infravärme uppifrån och värmeslingor i marken och i vattnet till runt 5-10 grader, på det att parken är grön året runt. Ett härdigt gräs som inte fryser så lätt väljs ut. Vattnet hålls i rörelse och därmed rent av fyra dolda pumpar. Strömförbrukningen torde hamna på ca 60 kilowatt om värmeförlusten underifrån begränsas på ett effektivt sätt, mittendelen av parken är något nedsänkt i förhållande till ytterkanterna för att bilda en "skål" till att hålla kvar värmen.

  Max Magnus Norman 2006

-Aprilskämtskaraktär?
-Javisst!
-Genomförbart?
-Javisst!
-Resultat?
-Javisst!

Today it was time to show the press our proposals for the aesthetisation of Olof Palme's Square. About half of the assembled artists had actually managed to come up with tangible solutions - the rest just did their thing as usual.

I went off on some middle path, and here's my proposal in its entirety:

  Suggestion for Olof Palme's Square

  Background

  When I got this job about a month ago it was kind of a dilemma for me, since I take pride in only painting those visions I get during certain states of mind - how on Earth should I fit Olof Palme's Square into that manifesto?

  I did not have to wait long for the solution though. I went home and laid down for some rest, fell asleep, and had this peculiar dream.

  In the dream I found myself on an enormous grassy plain, where I met Olof Palme in the shape of a gargoyle. He landed beside me and told me that he flew around and maintained this large idyllic meadow (in some kind of heaven I presume).
  He said: "I'm fine here, I have wings and many animals to care for and hunt, and they taste just like you want them to taste without one knowing it beforehand. If you want to make a plaza bearing my name then make it so that it resembles the manner in which I live here", and then he showed me a square-shaped patch of grass with a tree and a few pokémonish animals, whole thing surrounded by water.

  How-to

  The idea is to lay out such a park, with small colourful sculptures (spread out as in the above painting) guarded by the Olof Palme-gargoyle (made of metal or some durable plastic) sitting on a cliff nearby.

  The park is constantly heated to 5-10C with infrared-heaters from above and heating wires set in the ground and in the water, which will keep the park always green. A sturdy grass which is not too fuzzy about coldness is selected. The water is kept in motion and thus clean with the help of four hidden pumps. The power consumption ought to end up around 60 kilowatts if the heath-loss from below is limited with decent insulation. The middle section of the park is set lower than its edges forming a heath-preserving "bowl".

  Max Magnus Norman 2006

-April Fool's Day jokeish?
-Yep!
-Feasible?
-Yep!
-Results?
-Yes!


2006-03-16
Sorted mice

Vera the cat continues to entertain us with her weird cat business. Yesterday she placed six of her toy mice into three pairs, nose to tail, sorted by their look it appears like.

More unusual cat behaviour here.

Katten Vera fortsätter att underhålla oss med sina märkligheter. I går placerade hon sex av sina leksaksmöss i tre par, nos mot bak, sorterade efter utseende verkar det som.

Mer märkligt kattbeteende här.2006-03-14

Cannonball

Sidsjön kl. 17:25 i går: Cannonball2006-03-12

In the glider's cockpit

Under de dagliga springturerna runt Sidsjön har det varit svårt att undgå att lägga märke till att sjön också används som flygfält för glidflygplan under soliga vinterhelger.
Så, varför inte hänga på sig kameran och hänga med?

During the daily running tours around lake Sidsjön it has been hard to miss that the lake also is used as an airstrip for glider planes during sunny winter weekends.
So why not bring the camera and join for a ride?

OK, så nu sitter jag i cockpit, jag är väl ungefär en decimeter eller så för lång, men man får väl anpassa sig. Nedanför är planet som ska bogsera upp oss.

Bild på flygplan, bogserplan

OK, now I'm seated in the cockpit, I'm about four inches or so too long, but what the heck, one is adaptable.
On the left is the plane which will pull us up.

By the way, here's a short video of the take-off and the landing.

Jo, förresten, här är en kort video med starten och landningen.


Flygfoto, Sundsvall: Södermalm och Sidsjön - vintern 2006

Infällt är huset vi bor i, kan du hitta det på den stora bilden?
Det stora vita fältet högst upp till vänster är Sidsjön, där vi startade från.

The inset is the house we live in, can you find it in the larger picture?
The big white field in the top left of the photo is lake Sidsjön, where we took off from.

Flygfoto, Sundsvall: Södermalm, Hamnen, Torget - vintern 2006

Landmärken i Sundsvall: 1 Vårt hus 2 Torget 3 Ortviken 4 Tjuvholmen 5 Kubal 6 Lidl 7 Alnön 8 Vägen till Södra Stadsberget.

Landmarks in city Sundsvall: 1 Our house 2 The city square 3 Ortviken 4 Tjuvholmen 5 Kubal 6 Lidl 7 Alnön 8 The road to the Southern Mountain. 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up