Index
Paintings
Sculptures
Alchemy
About
Ask
Search
 
Målningar
Skulpturer
Magnum Opus
Om
Fråga
Sök

Welcome to
MaxMagnusNorman.com

List of all posts
Add to favourites
RSS-XML feed
Below are 8 posts out of 509 I've written.
Some in Swedish, most in English.
This is the most recent stuff Here's next page, and that was yesterdays news.


2011-10-17
Distant Battles - Avlägsna slag
The painting Distant Battles, painted in 1998.
Målningen Avlägsna slag från 1998.

I made the painting above in 1998, but it has been kept in storage, heavily damaged for more than ten years, and I haven't taken myself time to restore it until now.

One day in the late nineties I traveled by car - a 25 year old unreliable Volvo - the 900 kilometres between Swedish cities Halmstad and Sundsvall. I had a bunch of large paintings, well wrapped in a rubberized tarpaulin on the roof rack. The weather was fine the morning I was about to start the journey, but when I had traveled for a while it became increasingly windy and soon it was blowing full storm. When I was in the vicinity of the small town Gränna I realized something wasn't right on the roof. When I stopped the car I saw that the heavy duty tarpaulin was totally shredded and the paintings laid fully exposed to the weather. I parked the car, and with a good view over lake Vättern I re-stowed the paintings with what was left of the tarpaulin. By now it had also started to snow, turning the storm into a blizzard. When approaching Stockholm the traffic started to jam up and I changed to the highway's left lane. The visibility was at times close to zero and after a while I noticed that the cars stood still in the right lane, the ones sitting there didn't see that the road was clear just next to them, and that way it continued for miles upon miles - I had my own private lane all the way to Stockholm.

Målningen ovan gjorde jag redan 1998, men den har legat svårt skadad i över tio år, först nu har jag tagit mig tid att renovera den.

Någon gång i slutet av nittiotalet tog jag bilen - en 25-årig opålitlig Volvo - de nittio milen mellan Halmstad och Sundsvall, på takräcket hade jag några stora målningar ordentligt inslagna i en gummerad presenning. Vädret var fint på morgonen då jag skulle starta resan men när jag kommit en bit på vägen började det först blåsa, sedan blev det full storm och i höjd med Gränna märkte jag att något inte stod rätt till på taket. När jag stannade och tittade efter hade den grova presenningen helt enkelt blåst sönder och tavlorna var blottlagda för väder och vind. Jag parkerade med utsikt över Vättern och surrade om lasten så gott det gick med trasorna som var kvar av presenningen. Förutom stormvindar hade det nu också börjat snöa. Vädret tilltog ju längre norrut jag kom och på väg mot Stockholm var det full snöstorm och trafikkaos, trafiken tätnade och jag lade mig i vänsterfilen på motorvägen. Sikten var bitvis obefintlig och efter en stund märkte jag att trafiken stod helt stilla i högerfilen, de som satt där såg helt enkelt inte att vägen var fri bara ett par meter bredvid dem, och så fortsatte det flera mil - jag hade en egen privat fil helt för mig själv ända till Stockholm.

When I finally reached Sundsvall in the evening the paintings on the roof were completely encapsulated in and welded to the car by a block of ice. I don't remember how we managed to get them loose, but when they had eventually thawed all paintings had of course suffered moisture damage, and Distant Battles was the one worst afflicted. I considered scrapping it, but instead it went into storage for more than ten years.

As you can see on the before-and-after pic (the picture is from before the painting was damaged) I had to cut away a large part of the sky, and a bend in the board can still be seen along the left side of the painting, I let it remain as a part of the painting's history.

När jag slutligen på kvällen kom fram till Sundsvall var målningarna på taket helt inkapslade och fastfrusna i ett isblock på biltaket. Jag minns inte hur vi fick lös dem men när de väl tinat fram hade givetvis samtliga målningar allvarliga fuktskador, och Avlägsna slag här hade drabbats värst. Det var nära att jag kasserade tavlan, men i stället hamnade den i förvar i mer än tio år.

Som du ser på före-och-efter-bilden (bilden är från innan målningen skadades) så fick jag skära bort en stor del av himlen, och det kan fortfarande anas en böjning av pannån längs tavlans vänsterkant. Jag har låtit den vara kvar som en del av verkets historia men har restaurerat resten så att den ska vara som ny.

I've made a few adjustments to the picture, a small glitch in the perspective layout of the ship is fixed and a few clouds are added in order to re-balance the overall composition after the removal of the sky part. Other than that I've kept the painting in its original condition as much as possible, it is one of the better - and very few - paintings which still remain in my possession from that time.

Jag har gjort en del justeringar i bilden, ett litet perspektivfel i skeppet är fixat och några moln har lagts till för att balansera kompositionen efter ovandelens frånvaro. Annars har jag hållit målningen i originalutförande så mycket som möjligt, det är ändå en av de bättre - och få - verken jag har kvar från den tiden.2011-10-14

A few pictures from my current exhibition at Galleri Diana in Uppsala, Sweden. My finest gallery exhibit so far. The exhibition ends 19/10.

Just nu pågår en separatutställning med mig på Galleri Diana i Uppsala. Det är den finaste galleriutställningen jag haft hittills så missa den inte, utställningen pågår t.o.m. den 19/10.

2011-10-08
Kattnappare!
Foto: Sanna-Lisa Gesang-Gottowt

Historien med den gröna katten under bron (och här) tar en ny oväntad vändning...2011-10-05

Daddy Artist fixes dinner (Atlasmuren, Stockholm).

Pappa konstnär kirrar krubbet (Atlasmuren).


. . .

Senast sedd här.
2011-09-20
Capture the Flag
The painting Capture the Flag.
Målningen Capture the Flag.

The second painting this year, if disregarding stencils and such. It's been a hectic year, they've been rare those moments of tranquility needed to create pieces like this; the kind of art making which lies closest to me.

Årets andra målning, om man bortser från stenciler och sådant. Det har varit alltför lite ro för denna typen av måleri; det konstskapande som ligger mig närmast.2011-09-18
Pics 1, 2, 4 and 7 are taken by Daniel.
2011-08-18
Katt i Lindötunneln

Lindötunneln, Ekerö, just west of Stockholm.

Katt i Lindötunneln


2011-07-25

My latest street art project, to fill Stockholm with cats. These are the first ones, released on the southside; Götgatan, Trädgården, Katarinahissen etc.

Mitt senaste gatukonstprojekt; att fylla Stockholm med katter. Vi började sätta ut katter på midsommarafton, och här är de första, utplacerade på Söder; Götgatan, Trädgården, Katarinahissen etc.

The man in the picture is Theo van Gogh, a Dutch film director who was murdered by a muslim extremist in 2004. Allegedly his last words - spoken to his assassin - were "Can we talk about it?".

This piece is a collaboration with Hello Jenka.
The cassettes are his alone though

Mediamarkt-katten offar OnOff.

Samarbete med Hello Jenka.

Guy Fawkes cat...

...on his way to bomb the bridge.

*
*

The cat's spliff is a LED-light. The battery charges during day and the light is automatically turned on during night.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Want more? Check out the 2009 monkey invasion in city Sundsvall; page 1, page 2.

* Photo: Daniel.
 

Senare skriverier.
Senare dagar/
Recent days...
Tidigare inskrifter.
Tidigare dagar/
Past days...
Contact
Up